Galvenais sazināšanās līdzeklis ir valoda.
Sazināties var ar vārdiem (runā un rakstos), kā arī bez vārdiem (žesti, mīmika, signāli)...
  
Viena cilvēka runa, kas adresēta vienam vai vairākiem klausītājiem (reizēm- pašam sev), ir monologs.
Ar monologu informē, pauž savu viedokli, izjūtas.
Iekšējais monologs ir pārdomas sevī.
 
Dialogs - divu cilvēku saruna.
Tā var būt arī saruna starp divām vai vairākām personām. 
Lai veidotu dialogu, ir svarīgi zināt:
  • Kas būs sarunas partneris?
  • Kāpēc mēs runāsim?
  • Par ko mēs runāsim?
  • Kur runāsim?
  • Kad runāsim?
 
Atsauce:
Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusins, D.Laiviniece.-Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. – 139 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 34.-47.lpp.