Saliktam teikumam, tāpat kā vienkāršam teikumam, piemīt visas teikumam raksturīgās pazīmes. Bet salikts teikums atšķiras no vienkārša teikuma ar savu struktūru.
 
Vienkārša teikuma pamatsastāvdaļas ir vārdi un vārdu savienojumi, īpaši vārdkopas, bet salikta teikuma pamatsastāvdaļas ir divas vai vairākas daļas jeb komponenti.
Salikts teikums, tāpat kā vienkāršs teikums, ir sazināšanās pamatvienība, un tam ir teikumam raksturīgā intonatīvā pabeigtība un satura pabeigtība. Šīs pazīmes piemīt visam saliktam teikumam kopumā, bet ne atsevišķiem salikta teikuma komponentiem.
Piemērs:
Jūrmalā nebija ļaužu, un tā izskatījās vienmuļīga.
Tā ir liela laime, ka varam sapulcēties kopā kā brīvi ļaudis.
Salikta teikuma daļas jeb komponenti ir līdzīgi vienkāršam teikumam. Bet atsevišķs salikta teikuma komponents tomēr nav teikums, jo tam nav intonatīvās pabeigtības un satura pabeigtības un līdz ar to, būdams par komponentu saliktā teikumā, pats par sevi tas nav sazināšanās pamatvienība.
Piemērs:
Salikti teikumi:
Svilpoja vālodze, mežā šad tad iekliedzās dzilna, vējš žūžoja lielajā eglē, un tas bija kāzu maršs.
Gar pakalniem Daugava liecas, Tai krastos ābele zied.
 
Vienkārši teikumi:
Pavasar[i]s pretim nāk cīruļos liegos.
Koki pleš zarus.
Saliktos teikumos starp katriem diviem blakus esošiem komponentiem ir sintaktisks sakars. Atkarībā no salikta teikuma komponentu strukturāli gramatiskā izveidojuma un no veida, kā komponenti savienoti savā starpā - ar saikļiem vai bez saikļiem, izšķir divus galvenos sintaktiskā sakara veidus: sakārtojumu un pakārtojumu.
 
Saliktos teikumos sakārtojuma sintaktiskajam sakaram starp komponentiem ir raksturīgs saikļa saistījums un komponentu sintaktiskais līdztiesiskums - komponenti strukturāli gramatiskā ziņā atbilst atsevišķiem vienkāršiem teikumiem un ir savienoti ar sakārtojuma saikļiem vai sakārtojuma vārdiem.
Salikti teikumi, kuros starp komponentiem ir sakārtojuma sintaktiskais sakars, ir salikti sakārtoti teikumi.

Es noliku brokasta traukus rudzu malā, un mēs atkal ganījām.
Visi radi viņam bija bagāti, un visām meitām viņš bija devis lielu pūru.
Saliktos teikumos, kuros starp komponentiem ir pakārtojuma sintaktiskais sakars, komponenti nav sintaktiski līdztiesiski: viens no komponentiem - virsteikums - pēc sava strukturāli gramatiskā izveidojuma atbilst patstāvīgam vienkāršam teikumam un ir sintaktiski neatkarīgs, bet otrs komponents - palīgteikums - ir sintaktiski atkarīgs. Komponenti ir savienoti ar pakārtojuma saikļiem vai pakārtojuma vārdiem.
Salikti teikumi, kuros starp komponentiem ir pakārtojuma sintaktiskais sakars, ir salikti pakārtoti teikumi.
 
Mēs izejam agri no rīta, kad tikko var saredzēt vagu dzīt.
Dienvidus atpūta pieder tam, kurš nakti pieguļā gulējis.
Saliktos bezsaikļa teikumos komponenti ir savienoti teikumā bez saikļa. Pēc savas strukturāli gramatiskās izveides komponenti saliktā teikumā ar bezsaikļa saistījumu atbilst patstāvīgam vienkāršam teikumam.
Rītu beidzamais vārdiņš būs zināms pa visu ciemu: Kļavu dēli nesatiek!
Labības laukos jau redz pļāvējus, rindās slejas stalti, smagi vezumi lēnām aizlīgo pa lauku celiņiem uz šķūņiem.
 
Saliktos bezsaikļa teikumos komponentiem ir savdabīgs savstarpējs neatkarīgums, jo strukturāli gramatiskā ziņā neviens no komponentiem nav pakļauts otram komponentam.
Tu sien āķus, es likšu sviniņus.
Viss gaiss ir pilns sveķu elpas, rūgteni sit nāsīs un deniņos vaivarājs, pirmās pīpenes tur pret gaismu balti apstarotas galviņas.
  
Daudzos saliktos bezsaikļa teikumos komponenti tomēr var būt arī zināmā mērā savstarpējā atkarībā cits no cita.
Zēns aplaida izbijušās acis visapkārt, no govīm nebija ne vēsts.
Mēs atpakaļ pametam skatu: milzu druvas tur briedumā šalc.
Salikti teikumi, kuros ir vairāki komponenti un starp visiem tiem nav viena veida sintaktiskais sakars, ir jaukti salikti teikumi.

Pievakarē, (pakārtojums) kad tīkliņā plunčājas jau vairāki plati un trekni plauži, Laimons piedzīvo lielāko pārsteigumu savā makšķernieka mūžā: (bezsaikļa saistījums) gaišā dienas laikā ar rokas makšķeri viņš izvelk prāvu zuti!
Lielākoties saliktos sakārtotos teikumos un daļā saliktu bezsaikļa teikumu sintaktiski līdztiesiskie komponenti ir tā saistīti ar visa teikuma kopējo saturu, ka vienā komponentā izteiktais saturs izriet no citā komponentā izteiktā satura un bieži viena komponenta saturs bez pārējiem komponentiem nav pilnīgs un saprotams.
Ienākdams viņš bija sataisījis visbargāko Ciema vecākā seju, bet istabas siltums visu bardzību kā garozu kausēja nost.
 
Saliktā pakārtotā teikumā viens komponents - virsteikums - ir sintaktiski patstāvīgs, turpretī otrs komponents - palīgteikums - nav patstāvīgs, bet ir pakļauts virsteikumam. Arī komponentos izsakāmā satura ziņā parasti vērojama palīgteikuma pakļautība virsteikumam - palīgteikumā izteiktais saturs papildina virsteikumā teikto.
Es redzu pār pagalmu ābeļdārzu, kur visi zari pilni briestošu pumpuru.
Man kādreiz bija draugs, kurš ilgi dzīvoja ēnā un pēc tam baidījās skatīties saulē.
 
Ir tomēr salikti pakārtoti teikumi, kuros galveno teikumā izsakāmo saturu atklāj nevis gramatiski patstāvīgais un neatkarīgais komponents virsteikums, bet gan sintaktiski pakļautais komponents - palīgteikums.
Paziņojam, ka mums sabojājušies motori.
Man liekas, ka kaut kas var nākt.

Saliktus teikumus parasti klasificē pēc trim galvenajiem principiem.
  
Pēc apjoma, t. i., pēc komponentu skaita, šķir:
 1. saliktus nepaplašinātus jeb saliktus divkomponentu teikumus;
 2. saliktus paplašinātus teikumus, kam ir trīs vai vairāki komponenti.
 
Pēc sintaktiskā sakara starp komponentiem šķir:
 1. saliktus sakārtotus (jeb saliktus sakārtojuma) teikumus - saliktus teikumus, starp kuru komponentiem ir sakārtojuma sakars;
 2. saliktus pakārtotus (jeb saliktus pakārtojuma) teikumus - saliktus teikumus, starp kuru komponentiem ir pakārtojuma sakars.
 
Pēc tā, kā komponentu saistījums ir parādīts ar leksiskiem līdzekļiem, šķir:
 1. saliktus saikļa teikumus - saliktus teikumus, kam komponentu saistījums ir parādīts ar saistītājvārdiem (saikļu saistījums);
 2. saliktus bezsaikļa teikumus - saliktus teikumus, kam komponenti ir saistīti bez leksiskiem līdzekļiem (bezsaikļu saistījums).
 
Lai raksturotu saliktus paplašinātus teikumus, sintaksē izdala vēl divas teikumu palīggrupas:
 1. no sintaktisko sakaru viedokļa jauktus saliktus teikumus - saliktus teikumus, kuros ir kā sakārtojuma, tā pakārtojuma sakari;
 2. jaukta jeb kombinēta saistījuma saliktus teikumus - saliktus teikumus, kam daži komponenti ir saistīti ar saistītājvārdiem, bet citi - bez tiem.
Tāpat kā vienkāršs teikums, arī salikts teikums var būt gramatiski nesaistīts vai saistīts ar citiem teikumiem tekstā.
Par saistītājvārdiem saliktā sakārtotā teikumā izmanto:
 1. saikļus - un, bet, tomēr, turpretī, turpretim, taču, arī, ne- ne, nedz - nedz, vai - vai, drīz - drīz, te - te;
 2. apstākļa vārdu - citādi;
 3. partikulas - toties, tikai, tik, tātad;
 4.  vārdu savienojumus - un arī, un tomēr, bet par to, vai arī, vai nu - vai, vai nu - vai arī, jeb vai,  jeb arī.
Jaukts salikts teikums
Jaukts salikts teikums ir paplašināts salikts teikums, kura komponentus saista dažāds sintaktiskais sakars. Jauktā saliktā teikumā daži no komponentiem saistīti sakārtojumā, daži - pakārtojumā.
 
Ornaments laiku pa laikam zaudē savu ietekmes jomu, brīžam tiek itin kā ignorēts, taču bez tā mēs nevaram iztikt, lai godātu, kādu modi godādami, lai ģērbtos, cik sveši vien savam garam ģērbdamies, jo tautas raksts ir ierakstīts mūsu upju un jūras viļņošanā, mežu robainajās galotnēs, vārpu akotos, mākoņu spēlēs.
Svarīgi!
Jaukts salikts teikums vienmēr ir paplašināts teikums, jo tajā ir vismaz trīs komponenti.
Noteiktu kārtulu jaukta salikta teikuma veidošanai vai tā klasifikācijai nav, jo teikuma komponentu kombināciju iespējas ir ļoti dažādas. Tekstu veidošanā tomēr jāņem vērā šādu apjomīgu un struktūrā sarežģītu teikumu uztveres iespējas.

Jaukta salikta teikuma pamatsastāvdaļas, tāpat kā citos salikta teikuma veidos, ir komponenti, kuri atkarībā no savstarpējā sintaktiskā sakara veida var būt gramatiski līdztiesiski vai arī gramatiski nelīdztiesiski, t.i., atkarīgi un neatkarīgi.
Vēja nav, koki ir diženi savā nekustīgumā un mierā, smaržo zeme un gaiss, un liekas, ka kāds būtu pļavās izlaistījis medu, kas tagad izgaro un kopā ar miglu paceļas augšup.
Māte saka, tur vajagot paiet gadiem, bet garš jau ir viens vienīgs gads, to tas zināja no piedzīvojumiem.
 
Ja jauktā saliktā teikumā ir kāda salikta daļa, kas atbilst saliktam pakārtotam teikumam, tad šīs saliktās daļas atkarīgā komponenta nozīmes svarīgumam visa teikuma satura kopumā un līdz ar to starp daļām esošo jēdzienisko attieksmju izveidošanā var būt vairākas pakāpes.
 
 1. Jauktu saliktu teikumu saliktās daļas atkarīgais komponents, kas atbilst kādam palīgteikuma veidam, visas šīs daļas jēdzienisko attieksmju izveidē nav nozīmīgs. Atkarīgais komponents, kas katrā konkrētā gadījumā veic zināmu satura niansēšanas uzdevumu, ir tomēr tikai vai nu visa neatkarīgā komponenta satura, vai arī tikai kāda atsevišķa vārda nozīmes precizētājs vai niansētājs.
  Tur, vīnauga lapotnē paslēpies, slienas vecais skolas nams, kur tagad vairs neskan bērnu kņada stundu starpbrīžos; tur kapteiņa Ziemeļa mazā vasarnīca, un tur pie pašas upes ābeļu dārzā brūn agrākā kuģīpašnieka kapteiņa Zītara māja - liela, veclaicīga, pusotra stāva, apdrupušu kārniņu jumtu.
 2. Citos jauktos saliktos teikumos atkarīgā komponenta saturs cieši saistīts ar neatkarīgā komponenta saturu, un abi kopā tie veido vienotu satura vienību - saliktu daļu, kas kopumā ir kā viena sintaktiski semantiska detaļa kādā lielākā veselumā resp. visā jauktā saliktā teikumā.
  Atkal parādījās saule, un tās norieta staru mirdzums rasotajos laukos izskatījās kā smaids, kad asaras acīs vēl nav nožuvušas.
 3. Jaukta salikta teikuma saliktās daļas atkarīgā komponenta saturs ir būtiski svarīgs un nepieciešams, jo bez tā neatkarīgā komponenta saturs ir nepilnīgs vai arī nemaz nav saprotams.
  Istaba bija tukša un klusa, un, ja kāds stiprāk aizrunājās, tad atbalss noskanēja pa visu istabu.
 
Īpaši svarīgi ir teikuma priekšmeta palīgteikumam, kā arī izteicēja palīgteikumam atbilstošie atkarīgie komponenti, kuros īsteni ir ietverts jaukta salikta teikuma saliktās daļas galvenais saturs, jo te virsteikumam atbilstošie neatkarīgie komponenti palaikam ir bez konkrēta satura.
Mirdza uzmanīgi klausījās, un, izsekojot katram runātāja vārdam, viņai likās, ka tas pašķir zilganu migliņu no dzīves un tā kļūst skaidri saskatāma asās kontūrās.
 
Vienam un tam pašam atkarīgajam komponentam, kas atbilst kādam palīgteikuma tipam, dažādos jaukta salikta teikuma veidos var būt dažāda nozīmes svarīguma pakāpe: dažos gadījumos tas ir mazāk nozīmīgs, turpretim citos gadījumos tam pašam palīgteikuma veidam atbilstošais atkarīgais komponents ir pilnīgi nepieciešams, lai starp teikuma daļām izveidotos noteiktas jēdzieniskās attieksmes. Tā, piemēram, abos sekojošos piemēros atkarīgais komponents atbilst laika apstākļa palīgteikumam. Pirmajā piemērā tas ir mazāk nozīmīgs, otrajā - būtiski nepieciešams, jo tajā izsacītā darbība ir nepieciešams loceklis to darbību ķēdē, kuru secīgo norisi izsaka visi teikuma komponenti kopumā.
Kādu vakaru labi pavēlu un pašā nejaukākā laikā atvērās Anužas mājokļa durvis, kad viņa nekāda svešinieka pie sevis negaidīja, un ienāca it kā ar lielu nogurumu sastingusi, salijusi un, protams, arī pārsalusi sieviete.

Vienā un tai pašā jauktā saliktā teikumā var būt dažāda nozīmīguma komponenti.
Sadrūmušu seju, cieši sakniebtām lūpām Anna tagad apkopa slimniekus, - no malas raugoties, varēja likties, ka šī skaistā meitene vai nu noskaitusies uz visu pasauli, vai pilnīgi bezsirdīga, bet katram cilvēkam, kam nācās viņu ilgāk un tuvāk novērot, kļuva skaidrs, ka šis skarbums ir tikai šķietams un gluži ārējs.
 
Jaukta salikta teikuma apjoms komponentu un daļu skaita ziņā var būt visai dažāds.
 
Minimālo komponentu skaitu nosaka šo teikumu pamatraksturs: lai vienā saliktā teikumā starp komponentiem
varētu realizēties dažāds sintaktiskais sakars, tajā nepieciešami vismaz trīs komponenti.
Sievietes novāc tēju, bet no kalniem nāk vīri ar dzelzsrūdas pilniem kurvjiem pār muguru - viņi kausē tēraudu.
 
 
Komponentu daudzums jauktā saliktā teikumā nav ierobežots, un šo teikumu apjoms var būt ļoti liels.
Viņi rakstīja viens otram divreiz nedēļā, un katra vēstule atklāja kaut ko jaunu otra būtībā; tas, ko viņiem nebija izdevies saskatīt, saklausīt un izdibināt vienam otrā gadiem ilgās pazīšanās laikā, tagad atklājās pats no sevis nesteidzīgā pakāpenībā: pamazām nolobījās ārējā čaula, kas citu cilvēku acīm slēpa īpatņa visapslēptākās dvēseles kustības; Anna un Aivars neapzinīgi atsedza viens otram to nezināto savas būtības saturu, bez kura nav izveidojams pilnīgs priekšstats par otru cilvēku - kā balts plankums, kā "Terra incognita" tas valdzina mūs un neatvairāmi pievelk ar savu neizdibināmību un noslēpumainību.
 
Plaša apjoma jauktu saliktu teikumu vidū sastopami tādi teikumi, kuros atsevišķi komponenti nesakļaujas ar pārējiem komponentiem kā pilnīgi neatņemama un nepieciešama vienā veselumā organiski saistīta sastāvdaļa, bet ir samērā patstāvīgi kā gramatiski intonatīvā ziņā, tā satura ziņā. Šādi komponenti varētu būt arī atdalīti atsevišķos patstāvīgos teikumos, un to iesaistīšanu jaukta salikta teikuma sastāvā zināmā mērā var uzlūkot par attiecīgā autora individuālu teikuma veidošanas paņēmienu.
Daži augļu koki un ceriņu krūmi auga pie mājām pilnīgā savvaļā, kad cūkai atskrēja sivēni, tie izrakņāja mazo dārzu bedru bedrēs.
 
Parasti plašus teikumus tomēr neveido, mehāniski ietilpinot viena salikta teikuma ietvaros lielu skaitu komponentu. Atsevišķu domu vienību apvienošanai vienā lielākā vienībā - vienā plaša apjoma teikumā arvien ir savs pamats, kas sakņojas gan izsakāmā satura raksturā, gan izsacījuma mērķī vai nolūkā, gan attiecīgā runas situācijā, kuru dēļ runātājs vai rakstītājs atsevišķas izsakāmā satura vienības to ciešākai sasaistīšanai apvieno vienā plaša apjoma teikumā.
 
Jaukta salikta teikuma uzbūves plašums un lielā daudzveidība ļauj šai teikumā ietvert visai bagātu saturu un izsakāmo domu dažādot. Tomēr arī jauktiem saliktiem teikumiem ir savas robežas, kurām pāri runātājs vai rakstītājs nevar iet.
 
Jaukta salikta teikuma uzbūves vienības gan dod iespēju katrā daļā iekļaut saturu ar lielāku vai mazāku relatīvās pabeigtības pakāpi, tomēr arī šajos teikumos visām uzbūves vienībām jābūt citai ar citu jēdzieniski saistītām, kopā jāveido organisks, noslēgts veselums, lai teikums nezaudētu savas sazināšanās līdzekļa funkcijas.
Mūsu pilsētai aprit astotais gadsimtenis, es viņu saskatu tālos šalcošos mežos, no eglēm un priedēm celtu, un manai dvēselei izrit cauri cīņas un darbi, ko mana tauta veikusi šai pilsētā.
 
Jauktā saliktā teikumā izteiktajam saturam noteikta vienota veseluma un domas pabeigtības raksturu piešķir teikuma intonācija. Jaukta salikta teikuma komponenti dažkārt var būt gan satura, gan gramatiskā saistījuma ziņā samērā neatkarīgi, bet tiem tomēr nav intonatīvās pabeigtības rakstura.
Ieva stāv celiņa galā un raugās uz bumbieri. Tai zarotnē aizķērusies dzidri zaļa vakara zvaigzne.
Šī novada skaistums lēti nedodas rokā, to uzreiz nesaskatīsi reti izkaisītajās mājās, priežu mežu šķietamajā vienmuļībā, un šejienes druvas nespēj izaudzēt tik kuplas vārpas augstos stiebros kā citur.

Jaukta salikta teikuma komponentu apvienošanai vienā veselā teikuma vienībā noder dažādi saistīšanas līdzekļi: saikļi un saikļa vārdi, zināmu vietniekvārdu izmantojums, atsevišķu vārdu atkārtojums u.tml.
 1. Jaukta salikta teikuma komponenti ir saistīti ar saikļiem vai saikļa vārdiem.
  Vispēdīgi arī Jānis sasita plaukstas, bet tad jau citi beidza, un viņš apjucis paskatījās visapkārt, tomēr turpināja plaukšķināt, līdz Emma piegrūda ar elkoni, un viņš apklusa.
 2. Kā citos saliktos teikumos, tā arī jauktā saliktā teikumā komponentu saistīšanas nolūkā jo bieži kādā vienā komponentā minēto darbības, priekšmeta, parādības, personas nosaukumu citā komponentā aizstāj ar vietniekvārdu vai apstākļa vārdu.
  Sejas vaibsti bija smalki un nezin kāpēc likās skumju apdvesti - varbūt tādus tos vērta nakts un mēness, kas nu jau bija pakāpies krietni augstu.
 3. Sastopami arī tādi jaukti salikti teikumi, kuru visās daļās resp. visos līdztiesiskos komponentos, skaidrāk izceļot, vairāk uzsverot, akcentējot attiecīga nojēguma nozīmīgumu, saskaņā ar izsakāmo saturu - atkārtojas vieni un tie paši vārdi. Bez komponentu saistīšanas nozīmes šādam vārdu atkārtojumam ir arī vēl zināma izsakāmā satura kāpinājuma nozīme.
  Vēl šodien zvejnieki lietoja Oskara Kļavas jūras murdu vai kūri; vēl šodien viņi bagarēja lučus un plekstes ar motorlaivām, kur apglumējušās bagara tauvas cilvēka roku vietā vilka motoram piekonstruētā vinčas spole.
 4. Ir jaukti salikti teikumi, kuros kāda viena komponenta vārds vai vārdu savienojums ar noteikta teikuma locekļa funkciju attiecas vai nu uz visiem, vai arī tikai uz dažiem komponentiem.
  Zvejnieku suņi te vēl skrien apriet katru garām braucošu mašīnu un ciemata ļaudis uz brītiņu pārtrauc darbu, ja garām pa ceļu aiziet nepazīstams cilvēks, un ilgi noskatās viņam pakaļ.
 
Atsauce:
liis.lv