Sintakse - gramatikas nozare, kas pētī vārdu savienojumu, teikumu un teksta gramatisko struktūru.

Sintakse pēta:
  1. vienkāršu teikumu – tā gramatisko centru, attieksmes starp gramatiskā centra locekļiem un teikuma palīglocekļiem;
  2. vārdu savienojumus – to veidus un sintaktiskos sakarus starp to locekļiem;
  3. saliktu teikumu – sintaktiskos sakarus starp teikuma daļām, daļu saistīšanas veidus;
  4. tekstu – teikumu savstarpējo mijiedarbi, veidojot tekstu.
 
Sintakses pamatvienība ir vienkāršs teikums. Arī teikumam, tāpat kā vārdam, ir sava formu sistēma. Vienkārša teikuma pamatforma ir īstenības izteiksmes vienkāršā tagadne.
Piemērs:
Vairākas planētas ap savām zvaigznēm riņķo ārkārtīgi lielā atstatumā.
Mainot izteicēju citos laikos un izteiksmēs, veidojas teikuma formu sistēma.
Piemērs:
Vairākas planētas ap savām zvaigznēm riņķojot ārkārtīgi lielā atstatumā.
Vairākām planētām ap savām zvaigznēm jāriņķo ārkārtīgi lielā atstatumā.
 
Ja vārdi tiek virknēti to pamatformās, teikums neveidojas.
Piemērs:
Sarkana planēta būt savs zvaigzne.
Lai pastāvētu teikums, ir nepieciešami sintaktiskie sakari, proti, sakari starp vārdiem teikumā.
Piemērs:
Sarkanajai planētai ir sava zvaigzne.
 
Ir dažādi sintaktiskie sakari:
  1. predikatīvais sakars – tas ir teikuma pamatā un veidojas starp teikuma priekšmetu un izteicēju;
  2. sakārtojuma sintaktiskais sakars – sakars pastāv starp līdzvērtīgām teikuma vienībām;
  3. pakārtojuma sintaktiskais sakars – viens no komponentiem ir neatkarīgs, otrs - atkarīgs.
 
Sakārtojuma sintaktiskais sakars izpaužas vārdrindās.
Piemērs:
Uz Marsa konstatēta tādu svarīgu ķīmisko elementu kā kālija, nātrija, magnija un hlora klātbūtne.
vārdrinda: kālija, nātrija, magnija un hlora.
 
Pakārtojuma sintaktiskais sakars izpaužas vārdkopās.
Piemērs:
Līdzīgas planētas pārsvarā riņķo ap zvaigznēm.
Teikumā ir 3 vārdkopas: līdzīgas planētas, pārsvarā riņķo, riņķo ap zvaigznēm.
  
Vārdkopas var attēlot shematiski, ar bultiņām norādot pakārtojumu.
GC_kopas_piem_2.png
 
Sakārtojuma un pakārtojuma sintaktiskais sakars pastāv ne tikai starp vienkārša teikuma vārdiem, bet arī starp salikta teikuma daļām. Sakārtojuma sintaktiskais sakars vērojams saliktā sakārtotā teikumā un starp jaukta salikta teikuma neatkarīgajām teikuma daļām, pakārtojuma sintaktiskais sakars – saliktā pakārtotā teikumā un jauktā saliktā teikumā starp neatkarīgo daļu un atkarīgo daļu.
 
Gramatiskais centrs
Pēc gramatiskā centra veidiem teikumus iedala:
  1. divkopu teikumos;
  2. vienkopas teikumos.
Divkopu teikumos gramatisko centru veido teikuma priekšmets un izteicējs. Katrs teikuma virsloceklis spēj piesaistīt citus teikuma palīglocekļus, izveidojot divas teikuma locekļu kopas.
Piemērs:
Sarkanajai planētai ir sava zvaigzne.
 
GC_kopas_piem.png
Vienkopas teikumā ir tikai viens gramatiskā centra loceklis – galvenais loceklis.
Piemērs:
Ir auksti.

Atsauce:
http://www.tezaurs.lv
Ilustrētā Zinātne
Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle D., Rudzīte M. Latviešu valoda 10. - 12. klasei. R.: Zvaigzne ABC, 1998, 243. - 249. lpp.