Vārda izlaidums vietā un nevietā - par to ir rakstīts daiļliteratūras kritikā un zinātniskos apcerējumos, par to tiek domāts skolā.
Runā un rakstītajā tekstā teikumi ir dažādi. Bieži jo bieži ir sastopami teikuma aprāvumi un vārdu izlaidumi.
Vārda izlaidums var būt stilistisks līdzeklis un var būt arī kļūda. Vārdu izlaidumi un teikumu aprāvumi kā sazināšanās un māksliniecisks izteiksmes līdzeklis plaši tiek izmantoti daudzās cilvēka darbības sfērās - dažādos valodas stilos.
Vārdu izlaidumi bieži sastopami sarunvalodā.
Uz jautājumu Vai tu lasīji šo grāmatu? sarunvalodā parasti atbild ar vienu vārdu - , nevis ar pilnu teikumu - Jā, es lasīju šo grāmatu.
Ja turpinātu sarunu, teikuma modelis varētu būt, piemēram, šāds: Vai patika?, nevis - Vai tev patika šī grāmata? Un tāpat sekotu īsa atbilde - Ļoti, nevis Man ļoti patika šī grāmata.
Šādus vārdu izlaidumus un teikumu saīsinājumus nosaka valodas labskaņa un pašas sarunas iekšējā sistēma. Šādos gadījumos sazināšanos, teiktā saprašanu nodrošina konkrētā situācija (vieta, laiks, mīmika, žesti, sarunas dalībnieku iepriekšējās zināšanas par apspriežamo jautājumu utt.) un iepriekšējais un sekojošais teksts, resp., konteksts.
Vārdu izlaidums jeb elipse bagātīgi tiek izmantota daiļliteratūrā, ne tikai lugās, dialogos, bet arī prozā un dzejā. Ar elipses un teikuma aprāvuma palīdzību veido zemtekstus, attēlo strauju darbības kāpinājumu, spilgtus personāža pārdzīvojumus utt. Elipse sastopama arī daudzos publicistikas žanros un pat zinātniskos rakstos, pēdējos gan ļoti ierobežoti.
Ne vienmēr izlaidums ir māksliniecisks izteiksmes līdzeklis. Tā lietojumu var noteikt arī tehniski apstākļi - nepieciešamība ierobežot vārdu skaitu, piemēram, telegrammās, vārdnīcās, veidlapās utt. No teiktā var saprast, ka vārdu izlaidumi ir pašas runas nosacīta, dabiska parādība. Bet runā resp. tekstā sastopami arī tādi vārdu izlaidumi, kas nav motivēti, tās ir leksikostilistiskās kļūdas. Atkarībā no valodas lietotāja vecuma un izglītības pakāpes šīs kļūdas ir atšķirīgas. Vārda izlaidumu vērtējot, jāņem vērā arī stila īpatnības un citi apstākļi (piemēram, metodiskie apsvērumi skolas praksē). Skolēnu sacerējumos paviršības, steigas vai valodas lietojuma iemaņu trūkuma dēļ ir vērojami visdažādākie nemotivētie vārdu izlaidumi. Bieži vien tiek izlaists teikuma priekšmets vai saitiņa.
Piemērs:
Nosodoši _ izturas pret iespēju izbēgt no cietuma.
Tādēļ Indrānu saimnieces tēls _ gaišākais sievietes, mātes tēls latviešu pirmspadomju literatūrā.
Nemotivēti vārdu izlaidumi sastopami ne tikai skolēnu sacerējumos, bet arī iespiestos tekstos. Minēsim dažus piemērus no laikrakstiem.
 • Gadās teikumi, kuros vārda izlaidums pārpratumus nerada, bet traucē valodas plūdumu.
  Piemērs:
  Protams, katram kolektīvam ir tiesības prasīt, lai sacensību kalendārs būtu gatavs laikā, _ būtu pilnīgs. Daudzreiz pārmests mūsu meistarkomandām, ka _ iekļuvušas individuālisma valgos.
 • Retumis ir arī tādi teikumi, kuros vārda izlaidums var radīt pārpratumus.
  Piemērs:
  Jūrā dosies kuģi, kas ieradīsies no Rīgas, kā arī _ tiks izremontēti pašā bāzē.
  Neskaidro teikumu grūti saprast. Var domāt, ka jūrā dosies kuģi, kas atbrauks no Rīgas, kā arī tie tiks izremontēti pašā bāzē. Bet pēc raksta satura var nojaust, ka jūrā dosies kuģi, kas ieradīsies no Rīgas, kā arī tie, kurus izremontēs pašā bāzē.
   
  Tuvojoties gada noslēgumam, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem nekavējoties jāpārbauda un jāsakārto māju numerācija _ pakļautajos namīpašumos.
  Šajā teikumā nav saprotams, kam pakļauti namīpašumi.
   
  Tādējādi uzņēmumos nekādas grāmatvedības _ apstrādes nebūs.
  Plašāks konteksts dod iespēju nojaust, ka minētajā teikumā ir runāts nevis par grāmatvedības, bet gan par dokumentu apstrādi.
Svarīgi!
No iepriekš teiktā iespējams secināt, ka vārda izlaidums var būt motivēts un nemotivēts.
Pēdējā gadījumā tā ir kļūda. Ir divējādi nemotivēta vārdu izlaiduma kļūdu tipi: tādas kļūdas, kas traucē runas plūdumu, un tādas, kas traucē domas uztveri.