Leksika — vārdu kopums.
Leksikogrāfija — valodniecības nozare, kas nodarbojas ar vārdnīcu sastādīšanu, kā arī pētī vārdnīcas un to sastādīšanas teoriju un praksi. 
Leksikoloģija — valodniecības nozare, kas pētī kādas valodas vārdu kopumu.
Profesionālismi — vārdi vai vārdu savienojumi, ko lieto kādas profesijas pārstāvji, bet kuri nav termini.
Termini — vārdi vai vārdu savienojumi, kas apzīmē noteiktu jēdzienu (piemēram, kādā zinātnes, tehnikas, mākslas nozarē) un kuriem ir specializēta nozīme, lietošanas joma. 
Antonīmi — pretējas nozīmes vārdi.
Homonīmi — vienādi rakstāmi un vienādi izrunājami dažādas nozīmes vārdi.
Idioma — nedalāms vārdu savienojums, kura nozīme nav saistīta ar tajā esošo atsevišķo vārdu nozīmēm.
Frazeoloģija — kādas valodas frazeoloģismu kopums; valodniecības nozare, kas pēta frazeoloģismus.
Frazeoloģismi — leksiski nedalāmi, ar tradīciju valodā nostiprināti vārdu savienojumi.
Homoformas — divu vai vairāku dažādas nozīmes vārdu formas, kuru izruna un rakstība ir vienāda.
Homogrāfi — dažādas nozīmes un dažādi izrunājami vārdi ar vienādu rakstību.
Svešvārdi jeb internacionālismi — aizguvumi, kas tiek lietoti daudzās valodās.
Šķirklis — vārdnīcas teksta daļa, kurā ietilpst skaidrotais vai tulkotais vārds, tā gramatiskās formas, norādes, skaidrojumi vai tulkojumi, vārda lietojuma paraugi, attēli.
Vārdnīca — vārdu sakopojums noteiktā veidā, kārtībā (parasti alfabēta secībā) ar informāciju par to nozīmi, lietojumu, izcelsmi, gramatiskajām formām, tulkojumu citās valodās.
Sinonīmi — vienādas vai ļoti tuvas nozīmes vārdi.
Piemērs:
teikt – sacīt; kadiķis – paeglis; pļāpāt – tērzēt; mēļot – tarkšķēt, muldēt; darbinieks – darbonis; pīlādzis – sērmūkslis u.c.
Ne visiem vārdiem ir sinonīmi.
Sinonīmu parasti nav:
  • terminiem; 
  • vārdiem, kas apzīmē konkrētus priekšmetus un parādības (galds, acs, pirksts, ūdens, pļaut);
  • gandrīz visiem vietniekvārdiem;
  • daudznozīmīgiem vārdiem. 
Mērķtiecīgi izraugoties piemērotus sinonīmus, var izcelt vissmalkākās nozīmes nianses.
Sinonīmi ir valodas krāšņums un bagātība. Tie palīdz īsi, skaidri un precīzi izteikt domu, ļauj variēt izteiksmi.
Sinonīmu izvēle rada iespēju izraudzīties piemērotus vārdus izsakāmā satura atklāsmei atbilstoši runas mērķim, partnerim un situācijai, paust domu niansēti, precīzi, tēlaini. Palīgs vārdu izvēlē ir vārdnīcas, it īpaši sinonīmu vārdnīca.