Vajadzības izteiksme
Darbības vārds vajadzības izteiksmē izsaka vajadzību, nepieciešamību veikt kādu darbību.
Piemērs:
Man jāraksta viedoklis. Bērniem jāceļ sniegavīrs. Viņiem bija jāpeldas baseinā.
Vajadzības izteiksmes veidošana
 
Darbības vārdu vajadzības izteiksmē darina no īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes 3. personas, pievienojot priedēkli -.
 
Īstenības izteiksme Vajadzības izteiksme
[viņš] lasa
raksta
zīmē
rēķina
[viņam] jālasa
raksta
zīmē
rēķina
 
Darbības vārda laiki vajadzības izteiksmē
 
Darbības vārdam vajadzības izteiksmē aplūko 3 vienkāršos laikus. Laiku norāda palīgdarbības vārda būt laika forma.

Vienkāršā tagadne: ir jāceļ (teikumā ir var izlaist).
Vienkāršā pagātne: bija jāceļ
Vienkāršā nākotne: būs jāceļ
 
Vajadzības izteiksmes paveidi
 
Vajadzības izteiksmei bieži lieto atstāstījuma un vēlējuma paveidus ar tiem raksturīgajiem laikiem.
 
Atstāstījuma paveids — darbības vārds izsaka vajadzību atstāstījuma veidā.
Piemērs:
Četri laiki:
Vienkāršā tagadne — esot jālasa
Vienkāršā nākotne — būšot jālasa 
Saliktā tagadne — esot bijis jālasa
Saliktā nākotne — būšot bijis jālasa
Vēlējuma paveids — darbības vārds izsaka vajadzību vēlējuma veidā.
Piemērs:
Divi laiki:
Vienkāršā tagadne — būtu jālasa,
Saliktā tagadne būtu bijis jālasa 
Svarīgi!
Pareizrakstība vajadzības izteiksmē
1. Darbības vārdam vajadzības izteiksmē priedēklis ir -, kur ā vienmēr ir garš:
jāskatās, jālasa, jāpaveic u.tml.
2. Atgriezeniskajiem darbības vārdiem (beidzas ar galotni -ties) galotne -ās ir tiem darbības vārdiem, kam nenoteiksmē ir izskaņas -īties un -ināties. Pārējiem atgriezeniskajiem darbības vārdiem ir galotne -as:
klausītiesjāklausās; izlikties — jāizliekas.
Vajadzības izteiksmes saistījums ar citiem vārdiem

1. Vārds, kas apzīmē darbības veicēju, saistībā ar vajadzības izteiksmi ir datīvā (kam?).
Piemērs:
Brālim ir jālasa avīze. Rīt mums būs jāceļas agri.
2. Vārds, kas apzīmē darbības uztvērēju, jālieto nominatīvā (kas?). Nepareizi ir lietot akuzatīvu (ko?).
Piemērs:
Brālim jāspēlē basketbols. Nevis basketbolu. Uz klases vakaru būs jāuzaicina visi. Nevis visus.
3. Ja aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē ir nenoteiksme, tad lietvārds vai vietniekvārds jālieto akuzatīvā (ko?).
Piemērs:
Tev jācenšas uzmundrināt brāli un mani.