Kultūra sabiedrībā veic vairākas funkcijas:
 • Socializācijas funkcijas. Socializācijas laikā cilvēks apgūst iemaņas, kas nepieciešamas, lai viņš sekmīgi spētu dzīvot sabiedrībā. Socializācija vistiešāk notiek ģimenē un skolā.
    
 • Informācijas funkcijas. Kultūra cilvēkam palīdz nodot dažāda rakstura informāciju ar valodas, rakstības, kino, mūzikas, mākslas, literatūras, zinātnisko sacerējumu palīdzību. Visi šie informācijas līdzekļi radušies kultūras procesā.
   
  408px-1801_Antoine-Jean_Gros_-_Bonaparte_on_the_Bridge_at_Arcole.jpg
  Napoleona portrets
   
 •  Adaptācijas funkcijas. Adaptācija ir cilvēka spēja pielāgoties apstākļiem. Kultūra palīdz cilvēkam pārvarēt problēmas, kuras rada dzīvei nepiemērota vide. Būvējot ēkas, audzējot pārtiku cilvēks izmanto kultūras sasniegumus. 
   
  babilona.jpg
  Babilonas gaisa dārzi 
   
 • Komunikācijas funkcijas. Komunikācija ir spēja sazināties. Kultūras procesos radītie simboli un komunikācijas līdzekļi (grāmatas, internets, raidījumi u.c.) palīdz cilvēkiem sazināties gan vienas sabiedrības ietvaros, gan arī visā pasaulē.
 
"Vārds kulturoloģija ir radies, apvienojot vārdu "kultūra" ar sengrieķu vārdu "logos", kas tulkojumā nozīmē "sacītais".
Kulturoloģija ir zinātne, kas nodarbojas ar kultūras pētniecību".1
 
Atsauce:
1. Kulturoloģija/Agnese Ērgle, Vilnis Purēns, Inese Sviestiņa. - Rīga: RaKa, 2009. - 300 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 5.lpp.
Kultūras vēsture. Kultūras jēdziens un senie laiki/Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1997. - 112 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 7.-25.lpp.
Seno laiku un viduslaiku kultūras vēsture vidusskolām/Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Vera Bartoševska, Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1998. - 292 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 8.lpp.
Kulturoloģija/Agnese Ērgle, Vilnis Purēns, Inese Sviestiņa. - Rīga: RaKa, 2009. - 300 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 5-16.lpp.
Attēli:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:1801_Antoine-Jean_Gros_-_Bonaparte_on_the_Bridge_at_Arcole.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hanging_Gardens_of_Babylon.jpg