Teorija

Kārtas skaitļa vārdu locīšana
Locījums
vīriešu
 dzimte
nekatra
dzimte
sieviešu
 dzimte
daudzskaitlis
И.ппервыйпервоеперваяпервые
Р.ппервогопервогопервойпервых
Д.ппервомупервомупервойпервым
В.п
первого (одуш.)
первый   (неодуш.)
первоепервую
первых (одуш.)
первые (неодуш.)
Т.ппервымпервымпервойпервыми
П.по первомо первомо первойо первых
 
 Числительное ТРЕТИЙ изменяют , как прилагательное с окончанием -ИЙ
 
Locījums
vīriešu un nekatra
dzimte
  
sieviešu
dzimte
daudzskaitlis
И.птретий, третье третья третьи
Р.птретьего третьей третьих
Д.птретьему третьей третьим
В.п
третий, третье (неодуш)
третьего (одуш)
 
третью (неодуш)
третью (одуш)
третьи (неодуш)
третьих (одуш)
Т.п третьим третьей
третьими
П.п о третьем о третьей о третьих
 
Kārtas skaitļa vārdus, kas izteikti ar vārdu savienojumiem, darina no pamata skaitļa vārdiem, vārdu savienojuma pēdējo vārdu aizvietojot ar kārtas skaitļa vārdu:
 
Pamata skaitļa vārdsKārtas skaitļa vārds
23-двадцать три
115-сто пятнадцать
337-триста тридцать семь
2008-две тысячи восемь
двадцать третий
сто пятнадцатый
триста тридцать седьмой
две тысячи восьмой
 
Lokot kārtas skaitļa vārdus, kas ir izteikti ar vārdu savienojumiem, mainās tikai savienojuma pēdējais vārds:
 
И.п тысяча девятьсот семдесят третий (год)
Р.птысяча девятьсот семдесят  третьего (года)
Д.птысяча девятьсот семдесят третьему (году)
В.п
тысяча девятьсот семдесят третий (год)
Т.птысяча девятьсот семдесят третьим (годом)
П.птысяча девятьсот семдесят о третьем (годе)