Teorija

Pamata skaitļa vārdu locīšana
Locījums
vīriešu
 dzimte
nekatra
dzimte
sieviešu
 dzimte
daudzskaitlis
И.подиноднооднаодни
Р.подногоодногооднойодних
Д.подномуодномуоднойодним
В.п
одного (одуш.)
один,  (неодуш.)
однооднуодних
Т.поднимодним
одной
(одною)
одними
П.поб одномоб одномоб однойоб одних
 
Locījums
ДВА
vīriešu un nekatra
dzimte
  
ДВЕ
sieviešu
dzimte
ТРИЧЕТЫРЕ
И.пдвадветричетыре
Р.пдвухдвухтрёхчетырёх
Д.пдвумдвумтрёмчетырём
В.п
двух (одуш.)
два (неодуш.)
двух (одуш.)
две (неодуш.)
трёх (одуш.)
три (неодуш.)
четырёх (одуш)
четыре (неодуш.)
Т.пдвумядвумя
тремя
четырьмя
П.по двухо двухо трёхо четырёх
 
Svarīgi!
Skaitļa vārdiem 40, 90 и 100 ir tikai divas locījuma formas:
И.п, В.п. - сорок, девяносто, сто.
Р.п., Д.п., Т.п., П.п. - сорока, девяноста, ста.