Neuzsvērtais patskanis
 
Neuzsvērts {o} krievu valodā izrunājams kā {a}.
Neuzsvērts {e} izrunājams kā {i}.
Kurš burts ir jāraksta, var pārbaudīt, mainot vārdu formu vai izvēloties radniecīgu vārdu, kurā neuzsvērtais patskanis būtu uzsvērts.
Krievu valodā visi uzsvērtie patskaņi izrunājami tā, kā rakstāmi.
 
Piemērs:
домА - дОм
семьЯ - сЕмьи
 
окно - Окнасестра - сЁстры
страна - стрАнысловарь - слОво
времена - врЕмяперо - пЕрья
поезда - пОездгора - гОры
цена - цЕныбегун - бЕг
номера - нОмергода - гОд
спросить - спрОситлеса - лЕс
воды - вОдыстолы - стОл
сады - сАдморя - мОре
молодой - мОлодостьмячи - мЯч