Vielas daudzumu apzīmē ar burtu \(n\) un mēra molos (saīsināti – \(\mathrm{mol}\)). Lieto arī atvasinātas mērvienības, piemēram, milimolus (\(\mathrm{mmol}\)), kilomolus (\(\mathrm{kmol}\)), megamolus (\(\mathrm{Mmol}\)) u.c.

Vielas daudzuma vienībā ir tik pat daļiņu (atomu, molekulu u.c.), cik atomu ir \(0,012\ \mathrm{kg}\) tīra oglekļa \(\mathrm{C}\). Tas ir, viens mols jebkuras vielas satur \(6,02 \cdot 10^{23}\) struktūrvienību jeb daļiņu, ko kurām sastāv šī viela. Piemēram, viens mols dzelzs \(\mathrm{Fe}\) satur \(6,02 \cdot 10^{23}\) ķīmiska elementa dzelzs atomus; viens mols ūdens \(\mathrm{H_{2}O}\) satur \(6,02 \cdot 10^{23}\) ūdens molekulas.

Ja ir zināma vielas masa, tad vielas daudzumu aprēķina pēc formulas n=mM, kur
  • \(n\) – vielas daudzums (\(\mathrm{mol}\), \(\mathrm{mmol}\), \(\mathrm{kmol}\), \(\mathrm{Mmol}\));
  • \(m\) – vielas masa (\(\mathrm{g}\), \(\mathrm{mg}\), \(\mathrm{kg}\), \(\mathrm{t}\)),
  • \(M\) – vielas molmasa (\(\mathrm{g/mol}\), \(\mathrm{mg/mmol}\), \(\mathrm{kg/kmol}\), \(\mathrm{t/Mmol}\)).

Atvasinātās formulas:
M=mn un m=nM
 
Ja ir zināms gāzveida vielas tilpums normālos apstākļos (n.a.), tad vielas daudzumu aprēķina pēc formulas n=VV0, kur
  • \(n\) – vielas daudzums (\(\mathrm{mol}\), \(\mathrm{mmol}\), \(\mathrm{kmol}\));
  • \(V\) – gāzveida vielas tilpums normālos apstākļos (\(\mathrm{L}\), \(\mathrm{mL}\), \(\mathrm{m^3}\)),
  • \(\mathrm{V_0}\) (vai arī \(\mathrm{V_m}\)) – gāzveida vielas moltilpums (n.a.). Viens mols jebkuras gāzes (n.a.) ieņem tilpumu, kas aptuveni vienāds ar \(22,4\ \mathrm{L}\). Tātad V022,4L/mol (arī \(22,4\ \mathrm{mL/mmol}\) un \(22,4\ \mathrm{m^3/kmol}\)).

Izmantojot pārveidoto formulu V=nV0, ir iespējams aprēķināt, cik lielu tilpumu (n.a.) ieņem noteikts gāzveida vielas daudzums.
 
Ja ir zināms vielas struktūrvienību (atomu, molekulu, formulvienību) skaits, vielas daudzumu aprēķina pēc formulas n=NN0, kur
  • \(n\) – vielas daudzums (\(\mathrm{mol}\)),
  • \(N\) – struktūrvienību (atomu, molekulu, formulvienību) skaits,
  • \(N_0\) (arī \(N_A\)) – struktūrvienību skaits vienā molā jeb Avogadro konstante.N06,0210231mol jeb \(\mathrm{mol^{-1}}\).
 
Izmantojot pārveidoto formulu N=nN0, ir iespējams aprēķināt, cik liels struktūrvienību (atomu, molekulu u.c.) skaits atrodas noteiktā vielas daudzumā.