Oksidēšanās - reducēšanās reakcijas elektrolītu šķīdumos
Elektrolītu ūdens šķīdumos jonu mijiedarbības rezultātā var notikt ne tikai jonu apmaiņas reakcijas, bet arī oksidēšanās - reducēšanās reakcijas. Oksidēšanās - reducēšanās reakcija notiek tad, ja ūdens šķīdumā vienlaicīgi atrodas joni ar oksidējošām īpašībām, kas elektronus pievieno, un joni ar reducējošām īpašībām, kas elektronus atdod.
 
Ja oksidēšanās - reducēšanās reakcijā, kas notiek ūdens šķīdumā, piedalās skābekli saturoši joni, tad tajos mainās skābekļa daudzums. To, kādi joni reakcijā veidojas, nosaka reakcijas vides pH. Skābā vidē oksidēšanās - reducēšanās reakcijā piedalās ūdens molekulas un ūdeņraža joni  H+, neitrālā vidē - ūdens H2O un bāziskā vidē - ūdens molekulas un hidroksīdjoni OH.
 
Lai pārliecinātos par vides skābuma ietekmi uz oksidētāju spēju sev pievienot elektronus, aplūkosim kālija permanganāta KMnO4 un nātrija sulfīta Na2SO3 oksidēšanās - reducēšanās reakcijas trīs dažādās vidēs: skābā, neitrālā un bāziskā. Tā kā permanganātjonam MnO4 piemīt violeta krāsa, par reakcijas norisi var spriest pēc krāsas izmaiņām.
 
KMnO4 un Na2SO3 oksidēšanās - reducēšanās reakcija SKĀBĀ VIDĒ
 
KMnO4+Na2SO3+H2SO4MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2OMnO4+8H++5eMn2++4H2O2SO32+H2O2eSO42+2H+5_____________________________________2MnO4+5SO32+16H++5H2O2Mn2++5SO42+8H2O+10H+2MnO4+5SO32+6H+2Mn2++5SO42+3H2O_____________________________________2KMnO4+5Na2SO3+3H2SO42MnSO4+5Na2SO4+K2SO4+3H2O
 
KMnO4 un Na2SO3 oksidēšanās - reducēšanās reakcija NEITRĀLĀ VIDĒ
 
KMnO4+Na2SO3+H2OMnO2+Na2SO4+KOHMnO4+2H2O+3eMnO2+4H2O2SO32+H2O2eSO42+2H+3________________________________________2MnO4+3SO32+4H2O+3H2O2MnO2+3SO42+8OH+6H+2MnO4+3SO32+7H2O2MnO2+3SO42+6H2O+2OH________________________________________2KMnO4+3Na2SO3+H2O2MnO2+3Na2SO4+2KOH
 
KMnO4 un Na2SO3 oksidēšanās - reducēšanās reakcija BĀZISKĀ VIDĒ
 
KMnO4+Na2SO3+NaOHK2MnO4+Na2MnO4+Na2SO4+H2OMnO4+eMnO422SO32+2OH2eSO42+H2O_______________________________________2MnO4+SO32+2OH2MnO42+SO42+H2O_______________________________________2KMnO4+Na2SO3+2NaOHK2MnO4+Na2MnO4+Na2SO4+H2O
 
Elektronu bilances vienādojumi un oksidēšanās - reducēšanās saīsinātie jonu reakciju vienādojumi parāda, ka, palielinoties vides skābumam, oksidētāja spēja pievienot elektronus pastiprinās. Bāziskā vidē permanganātjons pievieno tikai vienu elektronu, neitrālā ūdens vidē - pievieno trīs elektronus, bet skābā vidē - pievieno piecus elektronus.
 
Mn+7+5eMn+2skāba videH+<7
 
Mn+7+3eMn+4neitrāla videH+=7
 
Mn+7+eMn+6bāziska videH+>7
 
Atsauce:
Kaksis Ā., Ķīmija 10. klasei, Lielvārds, 2009, 129 - 132
http://www.youtube.com/watch?v=3mhr0JvrfVE
http://www.youtube.com/watch?v=gxDw4y811OU
http://www.youtube.com/watch?v=coyfrqA-vCs