Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā
drosiba.png
 
1. Pirms eksperimenta sākšanas rūpīgi izlasīt eksperimenta veikšanas aprakstu vai noklausīties skolotāja norādījumus par eksperimenta veikšanas gaitu.
2. Veicot eksperimentu, stingri ievērot darba aprakstā doto darba gaitu un izmantot tikai tādus vielu daudzumus, kādi doti darba aprakstā.
3. Eksperimenta veikšanas laikā ieteicams lietot aizsarglīdzekļus: aizsargbrilles un aizsargcimdus. Strādājot ar kodīgām, indīgām un viegli uzliesmojošām vielām aizsarglīdzekļus lietot obligāti.
4. Veicot eksperimentus, noņemt rotas lietas, kas var traucēt eksperimenta veikšanu vai eksperimenta veikšanas gaitā var tikt bojātas. Garus matus sasiet, lai tie neiekļūtu vielās vai nepiekļūtu atklātai liesmai.
5. Vienmēr lietot tikai tīrus laboratorijas traukus. Ja par trauku tīrību nav pārliecības, tad tos pirms eksperimenta uzsākšanas izmazgāt un izžāvēt.
6. Pirms vielu lietošanas, uzmanīgi izlasīt uzrakstu uz vielu pudelītes vai cita iepakojuma. Iepazīties ar ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumu. Eksperimentiem nedrīkst izmantot vielas, uz kuru iepakojuma vai pudelītēm nav vielas nosaukuma.
7. Vielas neņemt ar rokām. Vielu pārbēršanai izmantot porcelāna karotītes, lāpstiņas u. c. Pēc vielas paņemšanas nedrīkst atstāt uz galda atvērtu trauku ar vielu.
8. Vielu pārbēršanu vai pārliešanu veic uz galda vai velkmes skapī. Nobirušas vai pārlietas vielas nedrīkst savākt un atbērt vai atliet vielu traukos. Atkarībā no vielas īpašībām tās savākt, izbērt vai izliet tam paredzētos traukos. Lai neitralizētu izlijušu sārmu vai skābes šķīdumu, izmantot sagatavotu etiķskābes vai sodas šķīdumu.
9. Vielas negaršot.
10. Veicot eksperimentus neēst un nenovietot pārtikas produktus uz eksperimentu galda, izņemot gadījumus, kad paredzēti īpaši eksperimenti ar pārtikas produktiem.
11. Lai noteiktu vielas smaržu, trauku ar vielu netuvināt sejai, bet ar plaukstu veikt vēdinošu kustību virs trauka atveres, novirzot tvaikus vai gāzi deguna virzienā. Tos ieelpot uzmanīgi.
12. Eksperimentus, kuros izdalās veselībai kaitīgas vai kairinošas vielas, veikt velkmes skapī ar ieslēgtu ventilāciju.
13. Vielu karsēšanai lietojot spirta lampiņu, ievērot šādus noteikumus:
     1) noņemt spirta lampiņai vāciņu un aizdedzināt dakti ar sērkociņu; neaizdegt vienu spirta lampiņu ar otru lampiņu;
     2) lai spirta lampiņu nodzēstu, tai uzlikt vāciņu; liesmu nenopūst;
     3) neatstāt bez uzraudzības degošu spirta lampiņu.
14. Karsējot vielas, trauku ar vielu iestiprināt mēģeņu turētājā, statīvā vai izmantot tīģeļknaibles. Karstu trauku neņemt ar rokām.
15. Karsēšanas laikā neielūkoties traukā no augšas. Nepavērst karsējamās mēģenes atvērto galu pret cilvēku.
16. Viegli uzliesmojošas un sprāgstošas vielas neturēt atklātas liesmas vai stipri uzkarsētu priekšmetu tuvumā.
17. Ja eksperimenta laikā vielas aizdegas, tad dzēšanai izmantot vielu īpašībām atbilstošus dzēšanas līdzekļus. Ar ūdeni nedzēst vielas, kuras reaģē ar ūdeni, vielas, kuru blīvums ir mazāks par ūdens blīvumu, un vielas, kuras nešķīst ūdenī. Šādu vielu dzēšanai izmantot smiltis vai speciālos ugunsdzēšamos aparātus.
18. Atšķaidot koncentrētas skābes, skābi liet ūdenī, maisījumu pastāvīgi maisot.
19. Ja, strādājot ar kodīgām vielām, tās nokļūst uz ādas vai acīs, tad nekavējoties skalot cietušo vietu ar lielu tekoša ūdens daudzumu. Par negadījumu tūlīt informēt skolotāju.
20. Lietojot mēraparātus, ievērot aparāta lietošanas instrukciju. Nedrīkst mēraparātu piesārņot ar vielām.
21. Izlietotās vielas izliet vai izbērt tikai skolotāja norādītajos traukos.
22. Pēc eksperimenta sakārtot savu darba vietu un obligāti nomazgāt rokas.
 
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības klases un to apzīmējumi
 • YCUZD_070223_5011_50.svg
  Bīstamība videi
   
 • YCUZD_070223_5011_45.svg
  Toksisks
   
 • YCUZD_070223_5011_47.svg
  Oksidētājs
   
 • YCUZD_070223_5011_49.svg
  Kodīgs
   
 • YCUZD_070223_5011_44.svg
  Sprādzienbīstams
   
 • YCUZD_070223_5011_43.svg
  Viegli uzliesmojošs
   
 • GHS07-150x150.png
  Bīstamība veselībai
   
 • GHS04-150x150.png
  Zem spiediena esoša gāze
   
 • GHS08-150x150.png
  Nopietna bīstamība veselībai
 
Atsauce:
1. http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_10/default.aspx@tabid=21&id=329.html
2. http://www.vi.gov.lv/lv/kimija-un-kosmetika/kimiskas-vielas-un-maisijumi/kim-mais-veikala-jauna-kim-vielu-un-kim-mais-klasifik