Vielu kristāliskajam stāvoklim atbilst stingri noteikts daļiņu savstarpējais izkārtojums un orientācija telpā. Telpas punktus, kuros atrodas daļiņas, sauc par kristālrežģa mezglu punktiem. Katrai kristāliskajai vielai ir savs raksturīgs kristālrežģis. Tas, kā daļiņas ir izkārtojušās kristālrežģī, nosaka vielas fizikālās īpašības - gaismas caurlaidību, siltumvadītspēju, elektrovadītspēju u.c.
Šķidrumam atdziestot un kristalizējoties, vienlaikus veidojas daudz sīku kristāliņu. Palielinoties kristālu izmēriem, tie saskaras, deformē cits citu un bieži saaug kopā, veidojot polikristāliskus ķermeņus bez noteiktas formas.
Atkarībā no tā, kāda veida daļiņas atrodas kristālrežģu mezglu punktos un kāda ķīmiska saite pastāv starp šīm daļiņām, izšķir molekulu, atomu un jonu kristālrežģus.
Molekulu kristālrežģis
Molekulu kristālrežģa mezglu punktos atrodas molekulas. Savstarpējā iedarbība starp molekulām ir visai vāja. Vielas, kuras veido molekulu kristālrežģi, ir viegli gaistošas, un tām ir zema mehāniskā izturība un cietība. Molekulu kristālrežģis pastāv vienkāršu vielu molekulās,piemēram, F2,Cl2,I2,O2,N2 un saliktās vielās, piemēram, H2O,CO2,NH3 u.c.
Jo lielāka ir mezglu punktos esošo molekulu masa, jo grūtāk tās ir izkustināt no mezglu punktiem un augstāka ir to kušanas temperatūra. Vielām, starp kuru molekulām veidojas ūdeņraža saites, kušanas temperatūra ir augstāka, jo ūdeņraža saišu saraušanai ir jāpatērē papildu enerģija.
Atomu kristālrežģis
Atoma kristālrežģa mezglu punktos atrodas atomi. Šis kristālrežģis raksturīgs tikai nedaudzām vienkāršām vielām, piemēram, dimantam, silīcijam, boram, kā arī šo ķīmisko elementu veidotajiem savienojumiem, piemēram, SiC u.c.
Atomus šādos režģos saista kovalentā saite, tāpēc vielas ar atomu kristālrežģi ir ļoti cietas, grūti kūstošas, praktiski negaistošas un nešķīstošas. Pavisam citas īpašības piemīt vielām, kurām kristālrežģa mezglu punktos atrodas tie ķīmisko elementu atomi, kam piemīt metāliskas īpašības. Tādus kristālrežģus sauc par metāliskajiem kristālrežģiem.
Jonu kristālrežģis
Jonu kristālrežģa mezglu punktos pamīšus atrodas pozitīvi un negatīvi joni. Pozitīvo jonu elektriskā lādiņa summai ir jābūt vienādai ar negatīvo jonu elektriskā lādiņa summu.
Mezglu punktos esošie joni savstarpēji elektrostatiski pievelkas. Šī mijiedarbība ir spēcīga, tāpēc cietām vielām ar jonu kristālrežģi ir samērā augsta kušanas temperatūra. Šīs vielas ir trauslas. Ja vienu kristālrežģa daļu nobīda attiecībā pret otru, tad jonu elektrostatiskā mijiedarbība tiek izjaukta un viela sadrūp.Jonu kristālrežģa piemērs ir nātrija hlorīds NaCl.
 
Kristālisko vielu īpašību atkarība no kristālrežģa veida
YCUZD_070223_5011_10.svg
 
Atsauce:
Kaksis Ā., Ķīmija 10. klasei, Lielvārds, 2009, 70 - 72