Drošības tehnika
Katram datorkabinetam ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Pirms darba uzsākšanas datoru lietotāji ar tiem tiek iepazīstināti.
Drošības tehnikas noteikumi ir paredzēti, lai pasargātu datora lietotāju no iespējamām elektriskām traumām un citiem veselības apdraudējumiem, kā arī datoru un tā ierīces no aizdegšanās un bojāšanas.
Tāpat kā jebkurai citai ierīcei, arī datoram un tā ierīcēm ir ražotāju izstrādāti lietošanas noteikumi. Šo noteikumu neievērošanas dēļ var tikt bojāta ierīce vai arī tā var apdraudēt lietotāju.
Skolēnam darba laikā jāatbild par viņam uzticētām darba vietas ierīcēm.
Svarīgi!
Datora ierīču lietošana nav droša gadījumos, ja:
- ir bojāti kabeļi;
- ierīcē ir iekritis kāds priekšmets, piemēram, saspraude, vai iekļuvis šķidrums;
- ierīce ir nokritusi vai tikusi mehāniski bojāta.
Ja šāda situācija ir radusies, par to nekavējoties jāziņo kādam no pieaugušajiem.
Darba laikā ir aizliegts atvērt vai noņemt aizsargvākus, kā arī veikt remonta darbus. Šos darbus ir tiesīgs izpildīt tikai atbilstoši apmācīts darbinieks.
 Strādājot ar datora ierīcēm, jāievēro vēl šādi noteikumi:
- nedrīkst veikt ieslēgtu ierīču pārvietošanu;information_items_94.png
- perifērijas ierīču pievienošanu datoram vai atvienošanu veic skolotājs vai laborants;kabeli.png
- nedrīkst aizklāt ventilācijas spraugas vai ievietot tajās jebkādus priekšmetus;p004_1_00.png
- datorklasē nedrīkst skriet, trokšņot, mest priekšmetus, ēst, dzert, kā arī datora tuvumā novietot traukus ar šķidrumu;edieni.jpg
- lai nesabojātu un nenotraipītu ekrāna virsmu un citas ierīces, rokām ir jābūt tīrām;tirot_monitoru.jpg
- lai nesabojātu redzi, jāsēž izstieptas rokas attālumā no monitora ekrāna un acis regulāri jāatpūtina, neskatoties uz monitora ekrānu;sedet.jpg
- skolēnam jāseko pašsajūtai. Ja rodas jebkādas ar veselību vai pašsajūtu saistītas problēmas, piemēram, sāp acis, par to nekavējoties jāziņo skolotājam.acis sap.jpg
- pele un peles paliknis jānovieto tā, lai būtu ērti strādāt, un rokas regulāri jāatpūtina; 
- spriegums elektrības kontaktos ir 220 V, tātad - tas ir bīstams dzīvībai. Tāpēc nedrīkst aizskart kontaktligzdas vai ievietot tajās jebkādus priekšmetus;cainiks.jpg
- lai netraucētu mācību stundas normālu norisi, nedrīkst mainīt datora iestatījumus;dators.png
- pēc darba beigšanas jāsakārto sava darba vieta.tirums.jpg
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5. klase. K.Veiss. Rīgā: "Zvaigzne ABC", 2011 - lpp.4.
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.8
Attēli: http://robotlandia.ru/demo/comp/0103.htm