Vaicājumu veidi
Vaicājumus (Query) veido, lai atlasītu datus, kas atbilst noteiktiem kritērijiem. Vaicājumā tiek norādīts, kurus datu laukus lietotājs vēlas apskatīt un kādi ir ierakstu atlases kritēriji.
 
Ar vaicājumu palīdzību var arī izveidot, apskatīties, papildināt un dzēst tabulas no datu bāzes.
 
Tabulas un vaicājumus, no kuriem vaicājums saņem datus, sauc par ierakstu avotu. Veidojot vaicājumu, jāizvēlas ierakstu avots (tabulas, vaicājumi) un lauki, kas jāiekļauj vaicājumā. Var norādīt arī kritērijus, lai precizētu rezultātus.
 
Vaicājumus ir lietderīgi veidot gadījumos, kad lietotājam regulāri jāapskata noteiktā veidā atlasīta informācija. Ar to vaicājumi atšķiras no filtriem, kas tabulai jāpievieno ikreiz no jauna, jo automātiski tabulā tiek saglabāts tikai pēdējais pievienotais filtrs. Turpretim, ja vaicājums ir vienreiz izveidots, tad atliek to atvērt un iepazīties ar atlasīto informāciju.
 
Atkarībā no sasniedzamā mērķa vaicājumus var iedalīt:
 
- atlases vaicājumos (Select Queries), kad tiek parādīti atlasītie dati;
- darbības vaicājumos (Action Queries), kad tiek mainīts tabulu saturs;
- parametru vaicājumos (Parameter Queries), kad pirms datu atlases jāievada parametri;
- šķērstabulu vaicājumos (Crosstab Queries).
 
Vaicājumus var aplūkot:
 
- projektēšanas (veidošanas) skatā (Design View), kurā veido vai rediģē vaicājumu;
 
02.png
 
- lietošanas jeb tabulas skatā (Datasheet View), kurā apskata vaicājuma izpildes rezultātu.
 
10.png
 
- SQL valodas skatā (SQL View), kurā vaicājumus veido, izmantojot strukturētu vaicājumvalodu jeb valodu SQL (šo skatu neapskatīsim).
 
11.png
 
Lai pārslēgtos starp skatiem, lieto pogu View.
 
05.png
Atlases vaicājumi (Select Queries)

Atlases vaicājumi ir visbiežāk lietotie. Ar tiem atlasa datus no vairākām tabulām un iegūst rezultātu tabulas formā.

09.png

10.png

Parametru vaicājumi (Parameter Queries)
Startējot parametru vaicājumu, programma Access pieprasa ievadīt parametra vērtību (vai vairāku parametru vērtības), kuru izmanto datu atlasei.
 
Lai izveidotu parametru vaicājumu, rūtī pretī uzrakstam Criteria, zem tā lauka nosaukuma, uz kuru attieksies atlases parametrs, kvadrātiekavās jānorāda paziņojums par parametra ievadīšanu, piemēram, [Ievadi klienta uzvārdu!].
 
03.png
 
Startējot parametru vaicājumu, kvadrātiekavās norādītais teksts būs redzams panelī. Datu atlase notiks pēc parametra ievades.
Darbības vaicājumi (Action Queries)
Ar darbības vaicājumiem var izveidot jaunu tabulu, pievienot tabulai ierakstus, mainīt tabulu saturu, dzēst tabulu rindas.
 
Uz pogām, ar kurām var veidot darbības vaicājumus, attēlotas melnas izsaukuma zīmes, kas varētu norādīt uz to, ka šādi darbības vaicājumi, neuzmanīgi tos lietojot, ir bīstami un var sabojāt datu bāzes datus.
 
b4.png
 
Ir četri darbības vaicājumu veidi:
 
1. Delete query (dzēšanas vaicājums) - izmanto vairāku ierakstu dzēšanai no vienas vai vairākām tabulām.
 
2. Update query (izmaiņu/modernizāciju vaicājums) - veic izmaiņas ierakstu grupai no vienas vai vairākām tabulām.
 
3. Append query (pievienošanas vaicājums) - pievieno tabulā/tabulās ierakstu grupu no vienas vai vairākām tabulām.
 
4. Make-Table query (tabulu veidošanas vaicājums) - izveido jaunu tabulu, izmantojot datus no vienas vai vairākām tabulām.
Šķērstabulu vaicājumi (Crosstab Queries)

Šķērstabulas vaicājumus izmanto datu analīzei. Ar šķērstabulu vaicājumu palīdzību var veidot dažādas datu kopsavilkuma tabulas.

Lai izveidotu šķērstabulu vaicājumu veidošanas skatā, jāizvēlas vismaz trīs lauki no saistītām tabulām. Jānospiež poga ar uzrakstu Crosstab.

06.png

Rūtī pretī uzrakstam Crosstab izvēlas šādas vērtības:

- vienai no kolonnām (tā, kas rezultējošā tabulā būs pirmā no kreisās puses) - Row Heading,
- otrai - (tā, kas rezultējošā tabulā veidos atšķirīgus kolonnu nosaukumus) - Column Heading,
- trešajai -Value.
 
Savukārt rūtīs pretī uzrakstam Total virs Value izvēlamies uzdevumam piemērotu funkciju, piemēram, Sum, Count, virs Column Heading un Row Heading izvēlamies Group By.
 
07.png
 
08.png
Atsauce:
Informātika vidusskolai. / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. – 264 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 162. - 163. lpp.

ACCESS pamati. / Velta Mika – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. – 80 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 27. - 30. lpp.