Lai izmantotu portālu Uzdevumi.lv, lietotājam ir jāreģistrējas. Portālā ir iespējams norādīt dažādas lomas: skolotājs, privātskolotājs, pirmsskolēns, skolēns, students, vecāks vai viesis.
 
Nepieciešams pareizi izvēlēties atbilstošo lomu:
  
teacher-reg.png
  
Loma "Skolotājs"
 • Paredz atbildību par mācību iestādes skolēnu datu saglabāšanu un drošību.
 • Paredz iespēju reģistrēt apmācāmos, kā arī sniedz plašu piekļuvi portāla Uzdevumi.lv iespējām.
Lai iegūtu pieeju pārbaudes darbu izveidei un apmācāmo rezultātiem, skolotājam portālā nepieciešama identifikācija.
Identifikācija Uzdevumi.lv — procedūra, kuras laikā tiek veikta viennozīmīga pārliecināšanās, ka lietotājs ar lomu “Skolotājs” strādā savā Uzdevumi.lv profilā norādītajā mācību iestādē.
 • Identifikāciju var veikt portāla administrācija, saņemot no skolas oficiālu pieprasījumu pēc skolotāja profila identificēšanas konkrētajā mācību iestādē.
 • Identificēt mācību iestādes skolotāja profilu portālā ir tiesības arī konkrētās mācību iestādes Virslietotājam jeb administratoram.
 • Identifikācija notiek automātiski, ja skolotājs reģistrējas, izmantojot E-klases vai Mykoob skolotāja profilu, tādējādi apliecinot, ka ir skolotājs, kam ir tiesības piekļūt skolēnu datiem.
Tikai identificēts skolotājs Portālā iegūst pieeju skolā reģistrēto lietotāju datiem. Identificētam skolotājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā rediģēt skolā reģistrēto skolēnu profila datus (loma, klase, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, dzimums) un mainīt (bet ne redzēt) profila paroli. Identificēts skolotājs redz detalizētu statistiku par bērna mācību progresu portālā.
 
Ko darīt, ja Jūs esat skolotājs vairākās skolās?
Ja strādājat vairākās skolās, tad katrā skolā ir nepieciešams veikt jaunu reģistrāciju. Piereģistrēt jaunu profilu varat, izmantojot savus E-klases vai Mykoob datus konkrētajā mācību iestādē vai izmantojot citu e-pasta adresi.

Ko darīt, ja esat vienlaicīgi vecāks un skolotājs?
 • Ja vienlaicīgi esat gan vecāks, gan skolotājs un Jūsu bērns mācās Jūsu darbavietā, jauns Uzdevumi.lv profils nav jāveido. Identificēts skolotājs no sava profila redz detalizētu statistiku par jebkura skolas audzēkņa, tai skaitā savu bērnu, sasniegumiem.
 • Ja Jūsu bērns nemācās tajā pašā skolā, kurā Jūs strādājat, vai ir jaunāks par 13 gadiem,  nepieciešams izveidot atsevišķu lietotāja profilu - vēlreiz reģistrēties lomā "Vecāks" ar citu e-pasta adresi vai saviem vecāka E-klases vai Mykoob datiem.
 
Loma "Privātskolotājs"
 • Paredz iespēju reģistrēt savus apmācāmos.
 • Paredz iespēju apskatīt apmācāmo rezultātus portālā Uzdevumi.lv.
 • Skolēniem paredz nepieciešamību apstiprināt attiecīgo skolotāju kā savu privātskolotāju, lai viņš piekļūtu apmācāmā rezultātiem. 
Kādas lomas vēl ir portālā Uzdevumi.lv? Ar ko tās atšķiras?
Reģistrācijas formā ir iespējams norādīt vienu no septiņām lomām. Katrai lomai ir īpašas funkcijas un nianses, kas tās atšķir no citām lomām.
1) Lomas lietotājiem, kas mācās bērnudārzā, skolā vai kādā citā mācību iestādē:
 • Pirmsskolēns
 • Skolēns
 • Students
Šiem lietotājiem portālā ir pieejami teorijas materiāli, uzdevumi un testi, kā arī papildus tiek dota iespēja saņemt un pildīt elektroniskus pārbaudes darbus vai mājasdarbus.
 
2) Lomas audzinātājiem, skolotājiem un privātskolotājiem:
 • Skolotājs
 • Privātskolotājs
Arī šiem lietotājiem portālā ir pieejami Uzdevumi.lv mācību materiāli, taču galvenā funkcija ir iespēja veidot un nosūtīt skolēniem elektroniskus pārbaudes darbus.
 
3) Loma vecākiem:
 • Vecāks
Vecākiem tiek piedāvāta iespēja sekot līdzi savu bērnu rezultātiem portālā. Īpašā sadaļā "Mani bērni" vecāki redz - ko, cik ilgi un cik sekmīgi bērns ir mācījies. Papildus katru mēnesi reģistrētie vecāki e-pastā saņem atskaiti par bērna panākumiem portālā. Tāpat vecāks tiek informēts, ja bērns nav izpildījis vai ir ieguvis nepietiekamu rezultātu kādā no portālā uzdotajiem pārbaudes darbiem vai mājasdarbiem.
 
4) Loma jebkuram interesentam:
 • Viesis
Uzdevumi.lv lietotājam ar lomu "Viesis" ir pieeja portāla Virtuālās skolas materiāliem - teorijai, uzdevumiem un testiem dažādos mācību priekšmetos. Šai lomai nav pieejamas citas īpašas funkcijas.