Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori un kustība 00:40:00 vidēja 18 p. Atšķir vektoriālus un skalārus lielumus. Analizē situāciju un izmanto zināšanas par darbībām ar vektoriem. Atšķir ceļu un pārvietojumu. Aprēķina pārvietojumu, ceļu, ātrumu un vidējo ātrumu.
2. Vienmērīga kustība 00:40:00 vidēja 42,5 p. Funkcijas veida atpazīšana, taisnes virziena koeficienta noteikšana. Informācijas pielietošana fizikā. Nolasa informāciju no vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafika, nosaka kustības virzienu, ātrumu un pārvietojumu. No koordinātas vienādojuma izraksta sākuma koordinātu un ātruma projekciju. Izmantojot kustības koordinātes vienādojumu, aprēķina ķermeņa kustības laikā veikto ceļu un pārvietojuma projekciju. Aprēķina kļūdas, aprēķinot tilpumu. Eksperimentāli iegūtā datu grafiskā attēlojuma analīze: datu nolasīšana no grafika, absolūtās, relatīvās kļūdas noteikšana, patieso vērtību intervāla noteikšana.
3. Atoma un vielas uzbūve 00:40:00 vidēja 14 p. Nosaka elastības spēku un elastības koeficientu pēc Huka likuma. Spriež par Arhimēda spēka maiņu. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras. Izmanto gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai gāzes masai.
4. Vienmērīgi paātrināta kustība 00:40:00 vidēja 23,5 p. Izmanto vizuālo informāciju, paātrinājuma formulu, aprēķina paātrinājumu un beigu ātrumu. Pārveido mērvienības. Nolasa informāciju par ķermeņa kustību no stroboskopiska attēla, aprēķina kustības laiku un veikto attālumu. Aprēķina ķermeņa kustības raksturlielumus.
5. Mijiedarbība un spēks 00:40:00 vidēja 40,5 p. Izmanto 2.Ņūtona likuma sakarību, berzes spēka sakarību. Analizē līdzsvarā esošo sviru, uz kuru darbojas divi spēki un secina par līdzsvara nosacījumu izpildi. Nosaka trīša veidu, iespēju ietaupīt spēku un mainīt kustības virzienu, kā arī spēka vērtību.Noskaidro berzes spēka un berzes koeficienta atkarību no klucīša svara, izvērtē iegūtus rezultātus.
6. Gravitācijas lauks un kustība 00:40:00 vidēja 25 p. Izmanto gravitācijas likuma sakarību. Nosaka smaguma spēka virzienu. Izmanto eksperimenta datus un aprēķina Zemes masu. Izmanto Keplera likumu. Nosaka kosmiskā kuģa palaišanas ātrumu. Aprēķina pavadoņa kustības ātrumu un apriņķošanas periodu. Aprēķina pavadoņa kustības raksturlielumus.
7. Enerģija un darbs 00:40:00 vidēja 20 p. Izmanto mehāniskā darba, jaudas un enerģijas sakarības. Salīdzina spēka veiktos darbus, izmantojot grafiku. Atšķir kinētisko, gravitācijas un elastības potenciālo enerģiju, izmantojot situācijas aprakstu. Aprēķina mehānisko darbu, kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju.
8. Mehāniskās svārstības un viļņi 00:40:00 vidēja 50 p. Izmanto svārstību grafiku un zīmējumu informācijas iegūšanai un raksturlielumu noteikšanai.Izmanto svārsta perioda formulu situācijas analīzei un lielumu aprēķināšanai. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus. Atšķir garenviļņus un šķērsviļņus. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos.
9. Siltums un siltuma procesi 00:40:00 vidēja 36,5 p. Izmanto gāzēs iekšējās enerģijas sakarību. Aprēķina siltuma daudzumu, sadedzinot kurināmo. Aprēķina gāzes darbu. Izmanto pirmo termodinamikas likumu. Veic analītiskus spriedumus par siltuma procesiem.
10. Elektriskais lauks 00:40:00 vidēja 29 p. Aprēķina elektronu skaits. Izmanto Kulona likumu uzdevumu risināšanā. Aprēķina elektriskā lauka intensitāti, izmantojot superpozīcijas principu. Izmanto kapacitātes sakarību.
11. Līdzstrāva 00:40:00 vidēja 66 p. Ir iekļauti jautājumi par līdzstrāvas raksturlielumiem, elektriskās strāvas darbu, jaudu, lietderības koeficientu, jauktiem slēgumiem, Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei, strāvas avotu slēgumiem, strāvu dažādās vidēs.
12. Elektromagnētisms 00:40:00 vidēja 51 p. Pārbauda zināšanas par Ampēra un Lorenca spēku, elektromagnētisko indukciju, maiņstrāvu.
13. Elektromagnētiskie viļņi 00:40:00 vidēja 21 p. Nosaka viļņa raksturlielumus, izmantojot sakarības un zīmējumus. Zina, ka kontūra svārstību raksturlielumi ir atkarīgi no kontūru veidojošā kondensatora kapacitātes un spoles induktivitātes. Plāno pētījumu. Atšķir radioraidītāja struktūrelementus. Atšķir svārstības radioraidītājā un radiouztvērējā. Skaidro gaismas absorbciju dažādas krāsas gaismas filtros. Izmanto interferences maksimuma nosacījumu un noskaidro interferences rezultātu. Izmanto difrakcijas režģa perioda formulu.
14. Apgaismojums un attēli 00:40:00 vidēja 49 p. Eksperimentāli nosaka neregulāri mainīgu fizikālu lielumu (apgaismojumu), novērtējot absolūto kļūdu. Secina par apgaismojuma un attāluma līdz gaismas avotam funkcionālo sakarību. Raksturo attēlu sfēriskā spogulī. Salīdzina vides laušanas koeficientus, izmantojot attēlu un tabulu. Aprēķināt leņķi, gaismai pārejot no gaisa citā vidē. Aprēķina gaismas pilnīgās iekšējās atstarošanās robežleņķi uz vielas un gaisa robežvirsmas. Sfērisko spoguļu un lēcu raksturīgie punkti un taisnes. Raksturo attēlu lēcā. Izmanto lēcas formulu. Raksturo attēlu, kuru rada mikroskopa un teleskopa lēcu sistēma novērotāja acī.
15. Atoms un Visums 00:40:00 vidēja 20 p. Zina atoma uzbūvi. Izmanto ūdeņraža atoma enerģētiskos līmeņus. Atšķir spektru veidus. Nolasa informāciju no absolūti melna ķermeņa starojuma enerģijas sadalījuma. izprot radioaktīvā sabrukšana būtību. Izmanto kvanta enerģijas formulu. Raksta kodolreakcijas. Izmanto Hercšprunga - Rasela diagrammu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori un kustība 00:40:00 vidēja 14 p. Atšķir vektoriālus un skalārus lielumus. Analizē situāciju un izmanto zināšanas par darbībām ar vektoriem. Atšķir ceļu un pārvietojumu. Aprēķina pārvietojumu, ceļu ātrumu un vidējo ātrumu.
2. Vienmērīga kustība 00:40:00 vidēja 52,5 p. Funkcijas veida atpazīšana, taisnes virziena koeficienta noteikšana. Informācijas pielietošana fizikā. Nolasa informāciju no vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafika, nosaka kustības virzienu, ātrumu un pārvietojumu. No koordinātas vienādojuma izraksta sākuma koordinātu un ātruma projekciju. Izmantojot kustības koordinātes vienādojumu, aprēķina ķermeņa kustības laikā veikto ceļu un pārvietojuma projekciju. Aprēķina kļūdas, aprēķinot tilpumu. Eksperimentāli iegūtā datu grafiskā attēlojuma analīze: datu nolasīšana no grafika, absolūtās, relatīvās kļūdas noteikšana, patieso vērtību intervāla noteikšana.
3. Atoma un vielas uzbūve 00:40:00 vidēja 14 p. Nosaka elastības spēku un elastības koeficientu pēc Huka likuma. Spriež par Arhimēda spēka maiņu. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras. Izmanto gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai gāzes masai.
4. Vienmērīgi paātrināta kustība 00:40:00 vidēja 23,5 p. Izmanto vizuālo informāciju, paātrinājuma formulu, aprēķina paātrinājumu un beigu ātrumu. Pārveido mērvienības. Nolasa informāciju par ķermeņa kustību no stroboskopiska attēla, aprēķina kustības laiku un veikto attālumu. Aprēķina ķermeņa kustības raksturlielumus.
5. Mijiedarbība un spēks 00:40:00 vidēja 37,5 p. Izmanto 2.Ņūtona likuma sakarību, berzes spēka sakarību. Analizē līdzsvarā esošo sviru, uz kuru darbojas divi spēki un secina par līdzsvara nosacījumu izpildi. Nosaka trīša veidu, iespēju ietaupīt spēku un mainīt kustības virzienu, kā arī spēka vērtību.Noskaidro berzes spēka un berzes koeficienta atkarību no klucīša svara, izvērtē iegūtus rezultātus.
6. Gravitācijas lauks un kustība 00:40:00 vidēja 17 p. Izmanto gravitācijas likuma sakarību. Nosaka gravitācijas spēka virzienu. Aprēķina pavadoņa atrašanās attālumu no Zemes centra un gravitācijas spēku, kurš darbojas uz pavadoni. Izmanto Keplera likumu. Nosaka kosmiskā kuģa kustības trajektoriju. Aprāķina pirmo kosmidko ātrumu. Aprēķina Zemes mākslīgā pavadoņa kustības ātrumo un augstumu virs Zemes.
7. Enerģija un darbs 00:40:00 vidēja 19 p. Izmanto mehāniskā darba, jaudas un enerģijas sakarības. Salīdzina spēka veiktos darbus, izmantojot grafiku. Atšķir kinētisko, gravitācijas un elastības potenciālo enerģiju, izmantojot situācijas aprakstu. Aprēķina mehānisko darbu, kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju.
8. Mehāniskās svārstības un viļņi 00:40:00 vidēja 50 p. Izmanto svārstību grafiku un zīmējumu informācijas iegūšanai un raksturlielumu noteikšanai.Izmanto svārsta perioda formulu situācijas analīzei un lielumu aprēķināšanai. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus. Atšķir garenviļņus un šķērsviļņus. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos.
9. Siltums un siltuma procesi 00:40:00 vidēja 31 p. Izmanto gāzēs iekšējās enerģijas sakarību. Aprēķina siltuma daudzumu, sadedzinot kurināmo. Aprēķina gāzes darbu. Izmanto pirmo termodinamikas likumu. Veic analītiskus spriedumus par siltuma procesiem.
10. Elektriskais lauks 00:40:00 vidēja 19 p. Aprēķina elektronu skaits. Izmanto Kulona likumu uzdevumu risināšanā. Aprēķina elektriskā lauka intensitāti, izmantojot superpozīcijas principu. Izmanto kapacitātes sakarību.
11. Līdzstrāva 00:40:00 vidēja 49 p. Pārbauda zināšanas par līdzstrāvas raksturlielumiem, elektriskās strāvas darbu, jaudu, lietderības koeficientu. Ir iekļauti jautājumi par jauktiem slēgumiem, Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei, strāvas avotu slēgumiem, strāvu dažādās vidēs.
12. Elektromagnētisms 00:40:00 vidēja 42 p. Pārbauda zināšanas par Ampēra un Lorenca spēku, elektromagnētisko indukciju, maiņstrāvu.
13. Elektromagnētiskie viļņi 00:40:00 vidēja 37 p. Nosaka viļņa raksturlielumus, izmantojot sakarības un zīmējumus. Zina, ka kontūra svārstību raksturlielumi ir atkarīgi no kontūru veidojošā kondensatora kapacitātes un spoles induktivitātes. Plāno pētījumu. Atšķir radioraidītāja struktūrelementus. Atšķir svārstības radioraidītājā un radiouztvērējā. Skaidro gaismas absorbciju dažādas krāsas gaismas filtros. Izmanto interferences maksimuma nosacījumu un noskaidro interferences rezultātu. Izmanto difrakcijas režģa perioda formulu.
14. Apgaismojums un attēli 00:40:00 vidēja 48 p. Eksperimentāli nosaka neregulāri mainīgu fizikālu lielumu (apgaismojumu), novērtējot absolūto kļūdu. Secina par apgaismojuma un attāluma līdz gaismas avotam funkcionālo sakarību. Raksturo attēlu sfēriskā spogulī. Salīdzina vides laušanas koeficientus, izmantojot attēlu un tabulu. Aprēķināt leņķi, gaismai pārejot no gaisa citā vidē. Aprēķina gaismas pilnīgās iekšējās atstarošanās robežleņķi uz vielas un gaisa robežvirsmas. Sfērisko spoguļu un lēcu raksturīgie punkti un taisnes. Raksturo attēlu lēcā. Izmanto lēcas formulu. Raksturo attēlu, kuru rada mikroskopa un teleskopa lēcu sistēma novērotāja acī.
15. Atoms un Visums 00:40:00 vidēja 21 p. Zina atoma uzbūvi. Izmanto ūdeņraža atoma enerģētiskos līmeņus. Atšķir spektru veidus. Nolasa informāciju no absolūti melna ķermeņa starojuma enerģijas sadalījuma. izprot radioaktīvā sabrukšana būtību. Izmanto kvanta enerģijas formulu. Raksta kodolreakcijas. Izmanto Hercšprunga - Rasela diagrammu.