29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka disperso sistēmu
2. 1. daļas 2. uzd. Elektronapvalka uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns pēc atoma kodola elektronapvalka elektronformulas nosaka atbilstošo ķīmisko elementu.
3. 1. daļas 3. uzd. Jonu veidošanās process 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz ķīmisko elementu īpašībam, secina par jonu veidošanās procesiem.
4. 1. daļas 4. uzd. Vielas masas nezūdamība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz vielas masas nezūdamības likuma, nosaka izreaģējošās vielas masas attiecību pret galaproduktu masu.
5. 1. daļas 5. uzd. Vides pH 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz pH izmaiņām, skolēns piemeklē atbilstošo grafiku.
6. 1. daļas 6. uzd.Ķīmiskās reakcijas ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns no pieejamās tabulas nosaka, kurš faktors nosaka ķīmiskās reakcijas ātrumu.
7. 1. daļas 7. uzd. Ķīmiskais līdzsvars 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka apstākļus, kādi ir nepieciešami, lai ķīmiskais līdzsvars novirzītos uz nepieciešamo pusi.
8. 1. daļas 8. uzd. Amfotērie savienojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns spēj noteikt amfotēro savienojumu līdzības.
9. 1. daļas 9. uzd. Metālu aktivitāte 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns, izmantojot metālu aktivitates rindu, veic secinājumus par metālu aktivitāti.
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmisko elementu pārvērtību rinda 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par ķīmisko elementu pārvērtību rindu.
11. 1. daļas 11. uzd. Vielas daudzums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka vielas daudzumu balstoties uz ķīmiskās reakcijas vienādojumā izvietotajiem koeficentiem.
12. 1. daļas 12. uzd. Molārā koncentrācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka vielas molāro koncentrāciju
13. 1. daļas 13. uzd. Šķīduma pagatavošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka pareizu šķīduma pagatavošanu
14. 1. daļas 14. uzd. Ogļūdeņražu nosaukumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ogļūdeņraža nosaukumu pēc IUPAC nomenklatūras
15. 1. daļas 15. uzd. Polimēri 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka monomēru, kuru izmanto uzdevumā dota polimēra iegūšanā.
16. 1. daļas 16. uzd. Vielu ķīmiskās īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par vielu amfotērajām īpašībām, balstoties uz ķīmisko reakciju vienādojumiem.
17. 1. daļas 17. uzd. Hloretāna iegūšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka kāda viela jāpieveino, lai iegūtu hloretānu.
18. 1. daļas 18. uzd. Estera iegūšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka, kāds esteris tiks iegūts etanolam reagējot ar butānskābi.
19. 1. daļas 19. uzd. Katjoni 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka kādi katjoni atrodas šķīdumā.
20. 1. daļas 20. uzd. Metālu aktivitāte 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka metālu aktivitāti, balstoties uz eksperimentā iegūtajiem datiem.
21. 1. daļas 21. uzd. Organisko savienojumu hidrogenēšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka kuriem no dotajiem savienojumiem ir iesējamas hidrogenēšanas reakcijas.
22. 1. daļas 22. uzd. Skābie oksīdi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka kuru vielu ķīmiskā formula atbilst skābajam oksīdam.
23. 1. daļas 23. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka kādi joni paliek šķīdumā pēc jonu apmaiņas reakcijas.
24. 1. daļas 24. uzd. Organisko savienojumu funkcionālās grupas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka kādas funkcionālās grupas ir dotajā savienojumā.
25. 1. daļas 25. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par ķīmisko elementu oksidēšanās pakāpēm dotajos savienojumos.
26. 1. daļas 26. uzd. Alotropija 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns secina alotropiju pēc dotajiem nosaukumiem.
27. 2. daļas 1. uzd. Pētnieciskā darbība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns nosaka pēc kādām īpašībām aprakstīta reakcija ir beigusies.
28. 2. daļas 2.uzd. Elektronu bilances vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns sastāda elektronu bilances vienādojumu un izvieto koeficentus ķīmiskās reakcijas vienādojumā.
29. 2. daļas 3. uzd. Kodolpārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns apraksta kodolpārvērtības, izmantojot atbilstošos simbolus un terminus.
30. 2. daļas 4. uzd. Jonu vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns nosaka jonus, kuri saistās ar bārija joniem un nenodara kaitējumu organismam.
31. 2. daļas 5. uzd. Ķīmiskās reakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns apraksta krāsas pigmenta iegūšanu laboratorijā un tās oksidēšanās procesus.
32. 2. daļas 6. uzd. Ķīmiskās formulas aprēķināsana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina kristālhidrāta ķīmisko formulu.
33. 2. daļas 7. uzd. Molārā koncentrācija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina citronskābes molāro koncentrāciju sulā.
34. 2. daļas 8. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Balstoties uz grafiku, skolēns nosaka ķīmiskās reakcijas līdzsvaru, ķīmiskās reakcijas nobīdi.
35. 2. daļas 9. uzd. Ogļūdeņražu degšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns apraksta ogļūdeņražu degšanas reakcijas.
36. 2. daļas 10. uzd. Masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina galaprodukta masu, ja ir zināma izejvielu masa.
37. 3. daļas 1. uzd. Augsnes pH 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Skolēns nosaka faktorus, kuri ietekmē augsnes skābumu un apraksta tos ar saīsinātajiem jonu vienādojumiem.
38. 3. daļas 2. uzd. Jonu koncentracija 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Skolēns nosaka kalcija jonu koncentrāciju paraugā.
39. 3. daļas 3.1. uzd. Pētnieciskā darbība, dzelzs jonu koncentrācija. 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēns nosaka dzelzs jonu koncentrāciju paraugā un tās atbilstību Ministru kabineta noteiktajām prasībam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 3. daļas 3.2. uzd. Pētnieciskā darbība, dzelzs jonu koncentrācija. Citi augsta 2 p. Skolēns nosaka metodi dzelzs jonu koncentrācijas noteikšanai ūdens paraugā, sastāda darba gaitu.
2. 3. daļas 3.3. uzd. Pētnieciskā darbība, dzelzs jonu koncentrācija. Citi augsta 2 p. Skolēns nosaka kā precīzi noteikt dzeramajā ūdenī esošo dzelzs jonu koncentrāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2020. g., 1. daļa 00:45:00 vidēja 30 p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 1. daļas jautājumus, kuros ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2020. g., 2. daļa 00:45:00 vidēja 30 p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 2. daļas jautājumus, kuros ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.
2. Valsts eksāmens ķīmijā 2020. g., 3. daļa 00:45:00 vidēja 11 p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 3. daļas jautājumus, kuros ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.
3. Valsts eksāmens ķīmijā 2020. g., 1.-3. daļa 03:00:00 vidēja 71 p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmenu, kurā ietverti vispārīgās, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautājumi.