Centralizētā eksāmena programma Ķīmijā (2012)
Eksāmena darba uzbūve:
Eksāmena uzdevumi veidoti latviešu valodā.
Eksāmens sastāv no četrām daļām:
1.-3. daļa - rakstiska;
4.daļa - praktiska, kuru veido izglītības iestādē mācību procesa laikā veikts laboratorijas darbs.
 
1.tabula. Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
Daļa
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Daļas īpatsvars %
Izpildes laiks, min
1. Zināšanas un pamatprasmes
30
30
40
45
2. Zināšanu lietojums standartsituācijās
10
24
32
60
3. Zināšanu lietojums nestandarta situācijās
3
15
20
75
4. Pētnieciskā darbība*, veicot eksperimentu
1
240,25=6
8
pilda skolā
Kopā
44
75
100
180
* laboratorijas darbā iegūtie punkti
 
2.tabula. Ķīmijas satura īpatsvars eksāmena darbā 1.-3.daļā
Mācību priekšmeta saturs
Zināšanas un pamatprasmes, %
Zināšanu lietojums standartsituācijās, %
Zināšanu lietojums nestandarta situācijās, %
Kopā darbā, %
Vispārīgā ķīmija   
30-34
Neorganiskā ķīmija
 
 
 
20-24
Organiskā ķīmija
 
 
 
17-21
Cilvēka, sabiedrības un vides mijiedarbības ķīmiskie aspekti
 
 
 
9-13
Aprēķini
 
 
 
13-17
Kopā
30 - 34
45 - 49
20 - 24
100
 
3.tabula. Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmenā
Uzdevumu veids
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā darbā, %
Atbilžu izvēles (no četrām)
30
30
40
Īso atbilžu
10
24
32
Izvērsto atbilžu
3
15
20
Laboratorijas darbs (veikts skolā)
1
240,25
8