Piloteksāmens ķīmijā 12. KLASEI
 
Sadaļā pieejami 2016. gada ķīmijas 12. klases piloteksāmena 1. daļas uzdevumi. Lai gan parasti eksāmenu uzdevumiem portālā Uzdevumi.lv tiek veidoti dažādi varianti, šajā gadījumā ir publicēts eksāmena oriģināls - katram uzdevumam ir tikai viens variants un pēc tā izpildes ir redzams uzdevuma skaidrojums.
 
Eksāmena darba programma
 
Eksāmena mērķis
 
Novērtēt izglītojamo sasniegumus ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un CE veidošanai.
 
Eksāmena adresāts
 
Eksāmenu veic 12. klases pilotskolu izglītojamie.
 
Eksāmena darba uzbūve
 
Pirmajā daļā vērtē zināšanas un izpratni par
 1. atoma un vielas uzbūvi;
 2. vielu daudzveidību un klasifikāciju;
 3. vielu ķīmiskajām pārvērtībām;
 4. pētniecisko darbību;
 5. indivīda darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un drošības noteikumiem.
 
Pirmajā daļā izglītojamiem jādemonstrē arī prasmes:
 • lietot ķīmijas valodu (piemēram, nosaukt vielas, uzrakstīt vielu ķīmiskās formulas vai ķīmisko reakciju vienādojumus, lietot ķīmijas terminus, jēdzienus);
 • lietot ķīmisko elementu periodisko tabulu, metālu elektroķīmisko spriegumu rindu, tabulu par vielu šķīdību ūdenī un sāļu šķīdības līknes;
 • veikt vienkāršus aprēķinus.
 
Eksāmena jautājumi, kas vērtē zināšanas un izpratni, parasti sākas ar sekojošiem vārdiem: definē (piemēram, izomērija, amfoteritāte), izvēlies, saskati, atpazīsti, nosaki, uzraksti, klasificē, modelē, formulē, aprēķini, paskaidro.
 
Ķīmijas satura īpatsvars eksāmena darbā
 
 • Vispārīgā ķīmija. Kopā 30-34%.
 • Neorganiskā ķīmija. Kopā 20-24%.
 • Organiskā ķīmija. 17-21%.
 • Cilvēka, sabiedrības un vides mijiedarbības ķīmiskie aspekti. Kopā 9-13%.
 • Aprēķini ķīmijā. 13-17%.
 
Uzdevumu veidi
 
Pirmajā daļā ir atbilžu izvēles uzdevumi (ar četrām atbildēm) un īso atbilžu uzdevumi.