APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA
 
280px-Flag_of_the_United_Nations.svg.png
  
  
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir ietekmīga starptautiska organizācija, kuru 1945. gadā nodibināja 51 valsts. Jau 2009. gadā ANO ir 192 dalībvalstis. Dalība ANO ir atvērta visām "mieru mīlošām valstīm", kas piekrīt ANO Statūtu nosacījumiem.
 
ANO ir politiska un ekonomiska organizācija, kuras mērķis ir miera nodrošināšana un sadarbības vecināšana starp pasaules valstīm.
 
The-United-Nations.jpg
 
 
Apvienoto Nāciju galvenā mītne atrodas Ņujorkā, ASV. ANO ir sešas oficiālās valodas: arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valoda. No 2007. gada ANO ģenerālsekretārs ir Pans Kimuns.
 
ANO struktūrā ir ekonomiskā un sociālā padome, kuras pārraudzībā darbojas daudzas starptautiskās ekonomiskās organizācijas:
 • Starptautiskā darba organizācija (ILO);
 • Starptautiskais lauksaimniecības attīstības fonds;
 • Starptautiskais valūtas fonds (IMF);
 • Starptautiskā attīstības asociācija;
 • Pasaules veselības aizsardzības organizācija, u.c.
 
ANO ieguldījums pasaules attīstībā:
 • koloniālisma likvidācija;
 • palīdzības sniegšana jaunajām, neatkarību ieguvušajām valstīm demokrātijas un tirgus ekonomikas pamatu veidošanā;
 • "ziemeļu - dienvidu" dialoga organizēšana 20. gs. 70-to gadu vidū - attīstīto valstu un attīstības valstu ciešāka sadarbība ar mērķi mazināt atpalicību, badu, nabadzību;
 • sniedz humāno palīdzību nabadzīgajām valstīm, konfliktos iesaistītiem reģioniem un katastrofās cietušajiem.
 
PASAULES TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA
 
Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO, angļu: World Trade Organization, WTO) ir starptautiska organizācija, kura izveidota 1995. gadā 1. janvārī, lai liberalizētu starptautisko tirdzniecību, regulētu tirdzniecības politiskās attiecības starp dalībvalstīm.
Tā ir vienīgā starptautiskā organizācija, kas nodarbojas ar globālu tirdzniecības noteikumu izstrādi un īstenošanu starp dalībvalstīm.
 
Pasaules tirdzniecības aizsākums ir GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). GATT darbību sāka ar 1948. gadu, bet pēc Urugvajas raunda (ar 1995. gadu) pārveidojās par Pasaules tirdzniecības organizāciju.
 
PTO var uzskatīt par valstu forumu - valstu tikšanos, kuru mērķis ir veicināt starptautiskās tirdzniecības attīstību, mazināt šķēršļus brīvai tirdzniecībai.
 
item_img_4096_wto_logo.gif
 
"PTO galvenā mītne atrodas Ženēvā, Šveicē.
PTO vadītājs jeb ģenerāldirektors kopš 2005. gada ir Paskāls Lamī.
2009. gada septembrī PTO bija 153 dalībvalstis.
Oficiālās valodas organizācija ir angļu, franču un spāņu valoda.
 
Latvija ir pilntiesīga PTO locekle kopš 1998. gada. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā Latviju PTO pārstāv Eiropas Komisija."
 
PTO cenšas īstenot starptautiskās tirdzniecības principus:
 • līdztiesīga tirdzniecība;
 • brīvprātīga valstu savstarpēja saistību uzņemšana;
 • sarunu gaitā pakāpeniski veicināt brīvu tirdzniecību;
 • veicināt godīgu konkurenci, ekonomikas reformas un attīstību.
 
 
PASAULES BANKA
 
pasaules_banka.gif
  
Pasaules Bankas (World bank) grupā ir piecas organizācijas:
 • Starptautiskā Rekonstrukciju un attīstības banka (1945),
 • Starptautiskā Attīstības asociācija (1960),
 • Starptautiskā Finanšu korporācija (1956),
 • Daudzpusējo Investīciju garantiju aģentūra (1988),
 • Starptautiskais investīciju strīdu risināšanas centrs (1966).
 
 
Pasaules Banka 2014. gadā apvieno 193 valstis. Tās darbības virzieni:
 • palīdzības sniegšana attīstības un pārejas ekonomikas valstīm;
 • nabadzības samazināšana;
 • atbalsts dažādām programmām, sākot ar lauksaimniecību, izglītību, veselības aizsardzību, enerģētiku un beidzot ar atbalstu cīņā ar HIV/AIDS.
 
Pasaules banka ir nozīmīgs pētniecības centrs, jo ik gadu publicē pārskatus par pasaules attīstību.
 
 
 
EIROPAS SAVIENĪBA
 
jaune.jpg
 
Eiropas Savienība ir Eiropas valstu ekonomiska un politiska partnerība, kuras pirmsākumi ir 1951, gadā sešas valstis - Beļģija, Itālija, Francija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija - izveidoja Eiropas ogļu un tērauda kopienu, kura darbojās līdz 2002. gadam. Pēc Māstrihtas līguma Eiropa Kopiena pārveidojās par Eiropas Savienību.
 
 
Tagad (2019. gadā) Eiropas Savienībā ir 28 valstis:
 
AustrijaSomijaLatvijaRumānija
BelģijaFrancijaLietuvaSlovākija
BulgārijaVācijaLuksemburgaSlovēnija
KipraGrieķijaMaltaSpānija
Čehija
UngārijaNīderlandeZviedrija
DānijaĪrijaPolijaApvienotā Karaliste
IgaunijaItālijaPortugāleHorvātija
 
Eiropas savienības dalībvalstis saglabā savu neatkarību, bet ar līgumiem dažu jautājumu risināšanu nodod ES kompetencē, piemēram, vienotas muitas politika, vienotas tirdzniecības politikas īstenošana un monetārā savienība (kopējas naudas - eiro - ieviešana kopš 2002. gada).
 
Eiropas Savienības moto “Vienoti daudzveidībā” pirmo reizi izmantoja 2000. gadā.
 
Svarīgi!
Latvija Eiropas savienībā iestājās 2004. gadā.
 
STARPTAUTISKAIS VALŪTAS FONDS
  
International_Monetary_Fund_300.jpg
Starptautiskais Valūtas fonds jeb SVF (International Monetary Fund jeb IMF) ir starptautiska finanšu institūcija, kura dibināta 1945. gada 27. decembrī. Tā pārrauga pasaules finanšu sistēmu ar mērķi nodrošināt tās stabilitāti, tādējādi sekmējot veiksmīgu tās dalībvalstu ekonomisko attīstību un sociālo labklājību.
 
Starptautiskā valūtas fonda galvenie uzdevumi ir uzraudzīt valūtu apmaiņas kursus, valstu maksājumu bilances un citus makroekonomiskos rādītājus. SVF nepieciešamības gadījumā valstu valdībām un centrālajām bankām sniedz tehnisko un finansiālo palīdzību.
 
"SVF centrālais birojs atrodas Vašingtonā (Kolumbijas apgabals, ASV). Šobrīd SVF apvieno 188 valstis, arī Latvija kopš 1992. gada 19. maija ir tā locekle."                                            
imf.jpg
SVF centrālais birojs
 
SVF galvenie darbības virzieni:
 • uzraudzīt valstu ekonomikas, finanses, valūtu stabilitāti, novērst krīzes,
 • aizdod naudu valstīm, kurām ir grūtības ar maksājumiem,
 • aizdod naudu valstīm ar zemiem ienākumiem, lai novērstu nabadzību,
 • veikt pētījumus un ievākt statistikas datus.
 
 
EKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA
 
oecd_1.gif
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ir starpvaldību organizācija, kura oficiāli dibināta 1961. gadā Parīzē. Tās sastāvā ir 35 attīstītākās pasaules valstis, to skaitā 22 ES dalībvalsts.
OECD galvenais mērķis ir veicināt demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanu un izplatīšanu, sekmējot valstu ilgtspējīgu tautsaimniecisko attīstību globalizācijas apstākļos.
 
2016. gada 1. jūlijā Latvija oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti.
 
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Apvienoto_Nāciju_Organizācija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pasaules_Tirdzniecības_organizācija
http://ano.deac.lv/html_l/pb.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu_lv
https://lv.wikipedia.org/wiki/Starptautiskais_Valūtas_fonds
http://www.ekonomika.lv/svf-pasaules-ekonomikai-paredz-visai-drumu-nakotni/
M. Siņicins. Ekonomika vidusskolām. - Rīga: Raka 2009, 370 lpp. il: izmantotā literatūra: 347.-350. lpp.