Teorija

Patērētāju aizsardzības likums aizstāv patērētāju intereses.

Patērētāju tiesības likuma mērķis ir nodrošināt patērētājam iespēju īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības, slēdzot līgumu ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju.

protection.jpg
 
Patērētāju tiesības ir pārkāptas, ja:
 • iegādājoties preci, nav ievērota patērētāja izvēles brīvība un viņa izteiktā griba;
 • nav ievērots līgumslēdzēju pušu vienlīdzības princips un līguma noteikumi ir netaisnīgi;
 • nav nodrošināta iespēja saņemt pilnīgu informāciju par preci vai pakalpojumu;
 • patērētājam pārdota nekvalitatīva vai nedroša prece;
 • nav pareizi noteikta samaksa par pirkumu, preces svars vai mērs vai nav nodrošināta iespēja pārliecināties par to;
 • nav pienācīgi izpildītas līgumsaistības;
 • patērētājam nebija iespējas atteikties no preces;
 • nav izsniegts darījumu apliecinošs dokuments.
  
Patērētāju aizsardzības likums paredz, ka pirms preces iegādes, patērētājam jānodrošina iespēja novērtēt preces derīgumu, kvalitāti, saņemt pilnīgu un patiesu informāciju par preci, par norēķināšanās veidu, līguma izpildi un atbildību, ja likums tiks pārkāpts.

Ja patērētājs pēc preces iegādes ir pamanījis, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad patērētājs var veikt vairākas darbības atkarībā no tā, cik ātri šī līguma neatbilstība ir pamanīta.
 
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pirmo 6 mēnešu laikā no iegādes brīža, var izvirzīt vienu no šādām prasībām:
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pēc 6 mēnešiem, var izvirzīt vienu no šādām prasībām:
 • Samazināt preces cenu;
 • Bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
 • Apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci;
 • Atcelt pirkuma līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.
 • Bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
 • Apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.

 •  
Svarīgi!
Patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas!

Patērētāju aizsardzības likums precīzi definē, ko nozīmē "nekvalitatīva prece"
 • prece, kas neatbilst normatīviem vai izvirzītajām prasībām;
 • prece nav derīga mērķiem, kādam tiek izmantotas;
 • prece nav derīga mērķiem, kurus pērkot patērētājs paziņojis pārdevējam;
 • prece nav iesaiņota vai iesaiņojums nepasargā prece no bojāšanas;
 • prece, par kuru sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra informācija;
 • prece ir viltota.
Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Garantija dodama rakstiski, un tajā skaidri norādāmi nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju:
 • garantijas termiņš - laikposms, uz kuru attiecināta garantija,
 • garantijas devēja nosaukums vai vārds, uzvārds un adrese.
Pirmā lieta, kas jāievēro, iegādājoties preci vai pakalpojumu, - vienmēr saglabā darījumu apliecinošo dokumentu!
Pārbaudi, cik prātīgs patērētājs esi un pilnveido savas zināšanas Eiropas Patērētāju informēšanas centra un Patērētāju tiesību aizsardzības centra  interaktīvajā spēlē / testā par patērētāju tiesībām „Prātīgais Patērētājs”. Spēle veidota tā, lai Tu, ielūkojoties dažādās dzīves situācijās, pilnveidotu zināšanas par patērētāja tiesībām.
Intelektuālais īpašums un to iedalījums
 
Par intelektuālo īpašumu uzskatāmi prāta radīti izgudrojumi, literāri un mākslinieciski darbi un simboli, kā arī vārdi, attēli un dizains, ko izmanto uzņēmējdarbībā.

Dažādus intelektuālā īpašuma veidus aizsargā dažādi likumi:
 
Autortiesību aizsardzība
 
Autortiesības pieder autoram - darba radītājam, tiklīdz darbs ir radīts.
Autors vai viņa tiesību pārņēmējs savas tiesības uz darbu var apliecināt ar autortiesību aizsardzības zīmi.
 
Šī zīme ietver trīs elementus:
 • burtu "c" aplītī ©;
 • autortiesību subjekta vārdu (nosaukumu);
 • darba pirmpublicējuma gadu.
 
Piemēram: © "Izdevniecība RaKa", 2009
 
Autortiesībām ir personisku un mantisku tiesību raksturs.
Autors par darba izmantošanu slēdz licences līgumu un saņem līgumā paredzēto atlīdzību, ja kāds vēlas izmantot viņa darbu.
Autortiesības uz darbiem ir autoram un viņa mantiniekiem.
Autortiesības ir iespējams mantot ar mantošanas līgumu, testamentu vai likumiskā mantošanas ceļā.
Latvijā autortiesības uz darbu saglabājas 70 gadus pēc autora nāves.
Autori savu tiesību aizsardzību, noslēdzot līgumu, var nodot organizācijām - populārākā organizācija Latvijā ir AKKA/LAA, kas ir multirepertuāra autortiesību organizācija – tā pārstāv muzikālo, dramatisko, literāro, vizuālo un audiovizuālo darbu autoru tiesības. AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā četru tūkstošu Latvijas autoru un vairāk nekā četru miljonu ārvalstu autoru mantiskās tiesības.

Izgudrojumi, preču zīmes, dizainparaugi (šo intelektuālo īpašumu dēvē par rūpniecisko) ir jāpiesaka Patentu valdē. Patentu valde izsniedz patenta apstiprinājumu un publicē paziņojumu, tad arī patenta izņēmuma tiesības pilnībā stājas spēkā un beidzas ne vēlāk kā pēc 20 gadiem no patenta pieteikuma datuma.
"Patents ir apliecība, ko izgudrotājam izdevusi valsts par viņam vienīgajam piederošām tiesībām izmantot savu izgudrojumu."
Ja patentu reģistrē, bet neizmanto pietiekoši, tad prasītāji var sniegt tiesā pieteikumu un iegūt tiesības izmantot izgudrojumu. Izgudrojuma autors var atļaut savu izgudrojumu lietot visiem (atklātā licence).
 
Likums aizsargā arī atvasināto darbu - tulkojumu, anotāciju, muzikālo aranžējumu, darba krājumu, datubāžu u.c. - autorus.
 
Autortiesību pārkāpumi
 
Izplatītākie autortiesību pārkāpumi:
 • Plaģiāts - citu autora darbu vai tā daļu uzdošana par savējo, kā arī darbs, kurā veiktas nenozīmīgas satura vai formas izmaiņas.
 • Pirātisms - prettiesiskas darbības ar autoru darbiem, kā piemēram, darbu fiksācija, publicēšana, reproducēšana, izplatīšana. Pirātisms internetā nozīmē interneta izmantošanu nelegālai nelikumīgas programmatūras kopēšanai vai izplatīšanai. Pirātisms izpaužas kā nelicencētu datorprogrammu izmantošana, mūzikas ierakstu nelegāla lejupielāde u.c.
 
Ar autortiesībām nav aizsargāti - likums brīvi atļauj izmantot:
 • normatīvos un administratīvos akti - likumi, tiesu spriedumi;
 • valsts oficiālos simbolus un zīmes - karogus, ģerboņus, himnas;
 • sniegto informāciju par dienas jaunumiem, dažādiem faktiem un notikumiem, kas izskanējuši saziņas līdzekļos - radio, televīzijā, presē, internetā;
 • darbus drīkst izmantot informatīviem mērķiem, lietojot atsauces uz oriģināldarbu;
 • reproducēt publiskotus darbus un darbu citātus zinātniskos, pētnieciskos nolūkos;
 • publicēt, raidīt publiski teiktas politiskas runas, aicinājumus, ziņojumus;
 • fiksēt, publiskot aktuālos notikumus fotogrāfijās, raidorganizācijai - raidīt darbus, kas kļuvuši redzami vai dzirdami aktuālo notikumu gaitā;
 • darbu izmantot izglītības un pētniecības mērķiem, obligāti minēt izmantotā darba nosaukumu, autoru;
 • darbu reproducēt, lai to varētu izmantot redzes vai dzirdes invalīdi;
 • darbu reproducēt tiesvedības mērķiem.
 
Atsauce:
Siņicins M. Ekonomika. Vidusskolām. - Rīga: Raka 2009, 370 lpp. :il izmantotā literatūra: 221.- 225. lpp.
http://www.ptac.gov.lv/page/104
http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309
http://www.akka-laa.lv/
Atsauce:
http://www.pratigais-pateretajs.percgudri.lv/game/start