Algoritmu var pierakstīt grafiski – gan shematiski uzzīmējot, gan arī veidojot algoritmu ar noteiktiem blokiem.

Blokshēma ir grafisks veids, kā attēlot algoritma soļus. Katrai darbībai algoritmā tiek lietota noteiktas formas figūra (bloks). Lai norādītu, kādā secībā darbības jāpilda, tās tiek savienotas ar bultiņām.

Tabulā apkopoti lineāras blokshēmas elementi.
Nosaukums 
Raksturojums 
Elements 
Piemērs
Sākums, beigas  Algoritma sākums vai beigas
saakums.png
 
sak.png
Ievade   Vajadzīgo datu saņemšana (ievade)
ievade.png
vai 
ievade1.png
 
ievab.png
Izvade  Apstrādes rezultātu parādīšana (izvade)  
izvade.png
vai  
ievade.png
 
izvade2.png
 Lēmuma pieņemšana (nosacījums) Pārbauda, vai dotais nosacījums izpildās vai neizpildās
nosacijums.png
 
nosacijums1.png
Cikla sākums Norāda izpildes reižu skaitu
ciklsaakums.png
 
cikls5.png
Darbība Jebkura cita darbība
darbiiba.png
 
darbiba.png
 
Lai norādītu komandu izpildes secību, blokus savā starpā savieno ar līnijām un bultiņām.
Lai izveidotu algoritma blokshēmu, vispirms ieteicams izdomāt pa soļiem, kādas darbības un kādā secībā būs jāveic.
Dažādos avotos blokshēmu veidošanai var būt lietoti atšķirīgas formas elementi.
Piemēram, uzdevuma algoritma vārdiskais pieraksts un grafiskais pieraksts ar blokshēmu: 
  1. Ievadīt divu skaitļu a un b vērtības.
  2. Aprēķināt ievadīto skaitļu summu.
  3. Izvadīt aprēķināto summu c.
 
1.png