Laika ziņas var uzzināt dažādās vietās:
  • vairākos laikrakstos
  • radio ziņās
  • televīzijas ziņās
  • internetā, piemēram, vietnē www.meteo.lv.
 
Kas jāzina, lai saprastu laika ziņas?
Noskaties laika ziņas:
 
 
Lai saprastu laika ziņas, jāzina dažādas lietas:
  • valstu atrašanās vieta kartē,
  • Latvijas novadu un pilsētu izvietojums Latvijas kartē,
  • kā mēs izjūtam dažādas temperatūras - kad ir auksts, vēss, silts, karsts,
  • nokrišņu veidi.
 
Cilvēki, kas pārzina laikapstākļu veidošanās likumsakarības, pēc laika ziņām var prognozēt arī laika apstākļu izmaiņas tuvākajās dienās. Redzot kartē, kādā virzienā pārvietojas laikapstākļu joslas (piemēram, joslas ar noteiktu mākoņu daudzumu, temperatūru), var prognozēt, kāda veida joslas mūs sasniegs tuvākajās dienās.
 
Kāpēc jāzina laika ziņas?
Iedomājies, ka tev ir paredzēta jauka ekskursija ar draugiem nedēļas nogalē. Vai tā izdosies? Bieži tas ir atkarīgs no laikapstākļiem. Labi izplānotu ekskursiju var izjaukt lietus.
 
Bet varbūt zini teicienu: "Nav sliktu laikapstākļu, ir nepiemērots apģērbs"? Ja zināsi, kādi laikapstākļi gaidāmi, mācēsi izvēlēties pareizu apģērbu. Tad  labi pavadīt laiku netraucēs ne pārāk vēsa vai karsta gaisa temperatūra, ne nokrišņi.
 
Laikapstākļiem piemērots apģērbs.jpg