Pētnieciskās darbības soļi
1. Informācijas iegūšana:
 • Analizē situācijas pēc apraksta, novēro
2. Hipotēzes izvirzīšana un pamatošana
 • Saskata un formulē pētāmo problēmu (PP)
 • Formulē hipotēzi atbilstoši PP
 • Pamato savu hipotēzi
3. Darba plānošana
 • Saskata visus pētāmos objektus, procesu raksturlielumus, pazīmes
 • Izvēlās darba piederumus, materiālus
 • Plāno un apraksta darbību secību
4. Eksperimentālā darbība
 • Izvēlās drošas, videi nekaitīgas darba metodes
 • Veic PP atbilstošus eksperimentus
 • Precīzi reģistrē datus vai novērojumus
5. Rezultātu apstrāde un izvērtēšana
 • Precīzi apstrādā datus, veido grafikus vai diagrammas
 • Analizē, izvērtē rezultātus, secina atbilstoši PP
 
Pētāmās problēmas un hipotēzes formulēšana
Piemērs:
Situācijas apraksts

Vasarā, atpūšoties pie ūdenskrātuves, bieži novērojami kukaiņi - ūdensmērītāji, kas ātri pārvietojas pa ūdens virsmu. Pārkāpjot vides aizsardzības noteikumus, daži cilvēki šajā ūdenskrātuvē mazgā traukus, izmantojot kādu no mazgāšanas līdzekļiem. Vēlāk, pavērojot ūdensmērītajus, var redzēt, ka tie vairs nespēj noturēties uz ūdens virsmas.

Formulējiet pētāmo problēmu!
Formulējiet hipotēzi!

PP - kāpēc ūdensmērītājs nespēj noturēties uz ūdens virsmas?
Hipotēze - ja ūdenim pievieno mazgāšanas līdzekli, tad ūdens virsmas spraiguma koeficients samazinās.
Darba plānošana
Darba piederumu izvēle:
 • vārglāze vai Petri trauks ar ūdeni
 • trauku mazgāšanas līdzeklis
 • milidinamometrs
 • auklā iekārts gredzens
 • bīdmērs
 • pipete
  
Lielumu grupēšana
  
Neatkarīgie lielumi
Atkarīgie lielumi
Fiksētie lielumi
Mazgāšanas līdzekļa veids, šķīduma koncentrācijaVirsmas spraiguma spēksGredzena svars, diametrs, ūdens temperatūra
 
Atsauce:
Http://www.estudijas.lu.lv/mod/resource/view.php?id=70744