Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
 
sand.jpg
border — [ˈbɔː.dər] — robeža
ground — [ɡraʊnd] — zeme, laukums, grunts
land — [lænd] — sauszeme
map — [mæp] — karte
quicksand — [ˈkwɪk.sænd] — plūstošās smiltis
sand — [sænd] — smiltis
soil — [sɔɪl] — augsne
wave — [weɪv] — vilnis
Piemērs:
The train crosses the border between France and Spain. — Vilciens šķērsoja robežu starp Franciju un Spāniju.
At night, I listened to the sound of the waves breaking against the shore. —Naktī es klausījos viļņu sišanos pret krastu.