Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
house — [haʊs] — māja
flat — [flæt] — dzīvoklis
home — [həʊm] — mājas (vieta, kur dzīvo)
top floor — [tɒp ˈflɔːr] — augšējais stāvs
second floor — [sek.ənd ˈflɔːr ] — trešais stāvs (British English, BrE)
second floor — [sek.ənd ˈflɔːr ] — otrais stāvs (American English, AmE)
first floor — [fɜːst ˈflɔːr] — otrais stāvs (British English, BrE)
first floor — [fɜːst ˈflɔːr] — pirmais stāvs (American English, AmE)
ground floor [ɡraʊnd ˈflɔːr] — pirmais stāvs (British English, BrE)
parking — [ˈpɑː.kɪŋ] — noparkošanās vieta
Piemērs:
My flat is on the ground floor. — Mans dzīvoklis atrodas pirmajā stāvā.
There is a parking for two cars at the house. — Pie mājas ir noparkošanās vieta divām mašīnām.