Repeat the words — person's feelings from 'My Friends'.
(Atkārto sajūtas no tēmas "My Friends"!)
 
Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
feelings_4.jpg
 
Some feelings:
(Dažas emocijas:)
embarrassed — [ ɪmˈbær.əst] — samulsis, nokaunējies
excited — [ɪkˈsaɪ.tɪd] — sajūsmināts
frightened — [ˈfraɪ.tənd] — pārbijies
relaxed — [rɪˈlækst] — atslābināts, atbrīvojies
Some expressions:
(Daži izteicieni:)
be complete opposites — [biː.kəmˈpliːtˈɒp.ə.zɪts] — ir pilnīgi pretstati
on my own — [ɒn.maɪˈəʊn] — pats par sevi
  • The used of the possessive pronoun (his, her, my, your, their) depends of the person we talk about.
  • e.g. If we talk about the girl or woman we use her.
really — [ˈrɪə.li] — tiešām
Piemērs:
She is only in her mid-twenties but she already lives on her own. — Viņai ir tikai nedaudz pāri divdesmit gadiem, bet viņa jau dzīvo pati par sevi (patstāvīgi).
She's really nice person. — Viņa tiešām ir jauka.