Repeat the words — person's character from 'My Friends'.
(Atkārto rakstura īpašības no tēmas "My Friends"!)
 
Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
aggressive.jpg
adventurous — [ədˈven.tʃər.əs] — pārdrošs
aggressive — [əˈɡres.ɪv] — agresīvs
ambitious — [æmˈbɪʃ.əs] — godkārīgs
bossy — [ˈbɒs.i] — valdonīgs
clumsy — [ˈklʌm.zi] — neveikls
daring — [ˈdeə.rɪŋ] — bezbailīgs
greedy — [ˈɡriː.di] — mantkārīgs
horrible — [ˈhɒr.ə.bəl] — šausmīgs
intelligent — [ɪnˈtel.ɪ.dʒənt] — inteliģents
Piemērs:
He is highly intelligent young man. — Viņš ir ļoti inteliģents jaunais cilvēks.
You greedy pig! You're not having another chocolate biscuit! — Tu mantkārīgā cūka! Tu nedabūsi vēl vienu šokolādes cepumu!