Read, listen and learn new words — Latvian birds.
(Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus — Latvijas putnus!)
heron-pix.jpg
heron — [ˈher.ən] — gārnis
hoopoe-pix.jpg
hoopoe — [ˈhuːpuː] / [ˈhuːpəʊ] — pupuķis
jay-pix.jpg
jay — [dʒeɪ] — sīlis
lapwing-pix.jpg
lapwing — [ˈlæp.wɪŋ] — ķīvīte
magpie-сорока_zagata.jpg
magpie — [ˈmæɡ.paɪ] — žagata
nightingale-соловей_lakstigala.jpg
nightingale — [ˈnaɪ.tɪŋ.ɡeɪl] — lakstīgala
nuthatch pix.jpg
nuthatch — [ˈnʌthætʃ] — dzilnītis
owl-pix.jpg
owl — [aʊl] — pūce
pigeon-голубь_balodis.jpg
pigeon — [ˈpɪdʒ.ən] — balodis
raven pix.jpg
raven — [ˈreɪ.vən] — krauklis
robin pix.jpg
robin — [ˈrɒb.ɪn] — sarkanrīklīte