Read, listen and learn greetings.
(Lasi, klausies un mācies kā sasveicināties un iepazīties!)
  
handshake-46200_960_720.png
 
Hi! – [haɪ] – Sveiki!
Hello![heˈləʊ] – Sveiki!
Good morning! – [ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ] – Labrīt!
Good afternoon! – [ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn] – Labdien!
Good evening! – [ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ] – Labvakar!
How do you do? – [haʊˌduˌjuːˌdu:] – Kā tev klājas?
How are you? – [haʊˌɑːjuː] – Kā iet?
I'm fine, thank you! – [aim'faɪnˈθæŋk ˌjuː] – Man iet labi, paldies!
It's nice to meet you! – [itsˌnaisˌtu:'mi:tju:] – Jauki tevi satikt!
Good-bye! – [ˌɡʊd ˈbai] – Uz redzēšanos!
See you! – ['si:ju:] – Uz tikšanos!
See you later! –  ['si:ju:ˈleɪ.tər] –  Tiksimies vēlāk!
I'm glad to meet you. – [aim.ɡlæd'tu:m:tju:] – Prieks iepazīties!
What’s your name? – [wɒtsjɔːr'neɪm] – Kāds ir tavs vārds? / Kā tevi sauc?
My name is... [mai'neɪm.iz] – Mani sauc…
What’s your surname?[wɒtsjɔːr'sɜː.neɪm] – Kāds ir tavs uzvārds?
My surname is...[mai'sɜː.neɪm.iz] – Mans uzvārds ir…
How old are you? – [haʊˌəʊldˌɑːjuː] – Cik vecs tu esi?
I'm 10 (years old). – [aimtenˌjɪərzˌəʊld] – Man ir 10. / Esmu 10 gadus vecs.