Read, listen and learn some new words.
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
composer — [kəmˈpəʊzə(r)] — komponists (komponē dziesmas melodiju)

drummer — [ˈdrʌmə(r)] — bundzinieks

guitarist — [ɡɪˈtɑːrɪst] — ģitārists

lead singer — [ˈliːd ˈsɪŋə(r)] — vokālists (grupā), grupas dziedātājs

musician — [mjuˈzɪʃn] — mūziķis

opera singer — [ˈɒprə ˈsɪŋə(r)] — operdziedātājs

pianist [ˈpɪənɪst] — pianists
 
solo artist — [ˈsəʊləʊ ˈɑːtɪst] — dziedātājs, solists
 
songwriter — [ˈsɒŋraɪtə(r)] — dziesmu autors (raksta gan dziesmas vārdus, gan melodiju)
 
violinist — [ˌvaɪəˈlɪnɪst] — vijolnieks