Learn the new words and repeat the previous ones.
Mācies jaunos un atkārto zināmos vārdiņus!
 
1st.png
the first – [ðəˈfɜːst] – pirmais
2nd.png
the second – [ðəˈsek.ənd] – otrais
3rd.png
the third – [ðəˈθɜːd] – trešais
4th.png
the fourth – [ðəˈfɔːθ] – ceturtais
5th.png
the fifth – [ðəˈfɪfθ] – piektais
6th.png
the sixth – [ðəˈsɪksθ] – sestais
7th.png
the seventh – [ðəˈsev.ənθ] – septītais
8th.png
the eighth – [ðəˈeɪtθ] – astotais
9th.png
the ninth – [ðəˈnaɪnθ] – devītais
10th.png
the tenth – [ðəˈtenθ] – desmitais
11th.png
the eleventh – [ðɪ ɪˈlev.ənθ] – vienpadsmitais
12th.png
the twelfth – [ðəˈtwelfθ] – divpadsmitais
13th.png
the thirteenth – [ðəˈθɜːˈtiːnθ] – trīspadsmitais
14th.png
the fourteenth – [ðəˌfɔːˈtiːnθ] – četrpadsmitais
15th.png
the fifteenth – [ðəˌfɪfˈtiːnθ] – piecpadsmitais
16th.png
the sixteenth – [ðəˌsɪkˈstiːnθ] – sešpadsmitais
17th.png
the seventeenth – [ðəˌsev.ənˈtiːnθ] – septiņpadsmitais
18th.png
the eighteenth – [ðəˌeɪˈtiːnθ] – astoņpadsmitais
19th.png
the nineteenth – [ðəˌnaɪnˈtiːnθ] – deviņpadsmitais
20th.png
the twentieth – [ðəˈtwen.ti.əθ] – divdesmitais
21st.png
the twenty-first – [ðəˌtwen.tiˈfɜːst] – divdesmit pirmais
22nd.png
the twenty-second – [ðəˈtwen.tiˈsek.ənd] – divdesmit otrais
23rd.png
the twenty-third – [ðəˈtwen.ti/θɜːd] – divdesmit trešais
24th.svg 
the twenty-fourth – [ðəˈtwen.tiˈfɔːθ] – divdesmit ceturtais
25th.svg
the twenty-fifth – [ðəˈtwen.tiˈfɪfθ] – divdesmit piektais
30th.png
the thirtieth – [ðəˈθɜː.ti.əθ] – trīsdesmitais
31st.svg
the thirty-first – [ðəˈθɜːˈtiˈfɜːst] – trīsdesmit pirmais