Before you learn the ordinal numbers, repeat the numbers from 1 to 100.
Pirms mācīsies kārtas skaitļa vārdus, atkārto skaitļus no 1 līdz 100!
Shutterstock_1051829627_numbers_skaitļi.jpg
And do the task to check yourself.
Un izpildi uzdevumu, lai sevi pārbaudītu!
Svarīgi!
Atceries, ka kārtas skaitļa vārdi nosauc secību, kādā tie skaitīšanā seko cits citam.
Tu mācies ceturtajā klasē.
Pamata skaitļa vārdi nosauc priekšmetu vai dzīvu būtņu skaitu.
Tev šodien ir četras stundas.
Learn the new words.
Mācies jaunos vārdiņus!
1st.png
the first – [ðəˈfɜːst] – pirmais
2nd.png
the second – [ðəˈsek.ənd] – otrais
3rd.png
the third – [ðəˈθɜːd] – trešais
4th.png
the fourth – [ðəˈfɔːθ] – ceturtais
5th.png
the fifth – [ðəˈfɪfθ] – piektais
6th.png
the sixth – [ðəˈsɪksθ] – sestais
7th.png
the seventh – [ðəˈsev.ənθ] – septītais
8th.png
the eighth – [ðəˈeɪtθ] – astotais
9th.png
the ninth – [ðəˈnaɪnθ] – devītais
10th.png
the tenth – [ðəˈtenθ] – desmitais
11th.png
the eleventh – [ðɪ ɪˈlev.ənθ] – vienpadsmitais
12th.png
the twelfth – [ðəˈtwelfθ] – divpadsmitais
13th.png
the thirteenth – [ðəˈθɜːˈtiːnθ] – trīspadsmitais
14th.png
the fourteenth – [ðəˌfɔːˈtiːnθ] – četrpadsmitais
15th.png
the fifteenth – [ðəˌfɪfˈtiːnθ] – piecpadsmitais
16th.png
the sixteenth – [ðəˌsɪkˈstiːnθ] – sešpadsmitais
17th.png
the seventeenth – [ðəˌsev.ənˈtiːnθ] – septiņpadsmitais
18th.png
the eighteenth – [ðəˌeɪˈtiːnθ] – astoņpadsmitais
19th.png
the nineteenth – [ðəˌnaɪnˈtiːnθ] – deviņpadsmitais
20th.png
the twentieth – [ðəˈtwen.ti.əθ] – divdesmitais
21st.png
the twenty-first – [ðəˌtwen.tiˈfɜːst] – divdesmit pirmais
22nd.png
the twenty-second – [ðəˈtwen.tiˈsek.ənd] – divdesmit otrais
23rd.png
the twenty-third – [ðəˈtwen.tiˈθɜːd] – divdesmit trešais
24th.svg 
the twenty-fourth – [ðəˈtwen.tiˈfɔːθ] – divdesmit ceturtais
25th.svg
the twenty-fifth – [ðəˈtwen.tiˈfɪfθ] – divdesmit piektais