Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ikdienas darbības I – Daily routine I Vārdu krājums – ikdienas darbības: brush (my) teeth, comb (my) hair, cook, do shopping, feed (my) cat, get dressed, have a bath, have a shower, help, walk (my) dog, walk to school, wash (my) hands.
2. Ikdienas darbības II – Daily routine II Vārdu krājums – ikdienas darbības: chat, do (my) homework, go out, go to the park, have dinner, learn, listen to music, meet, play with (my) friends, text a message, watch TV, write.
3. Vienkāršās tagadnes veidošana un lietošana – Formating and usage of Present Simple Dažādu teikumu veidošana vienkāršajā tagadnē, vienkāršās tagadnes laika lietošana.
4. Vienkāršās tagadnes pareizrakstība viensk. 3.pers. – Spelling, Present Simple, singular, 3rd person Pareizrakstības noteikumi darbības vārdiem, tiem pievienojot galotni "-s" vai "-es".
5. Laika prievārdi "on, in, at" – Prepositions of time "on, in, at" Laika prievārdu "on, in, at" lietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības, ievilkšana – Everyday activities, dragging 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pie attēla pievelk pareizo vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Ikdienas darbības. Tulkojums — Everyday Activities. Translation 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izvēlas teicienam atbilstošāko tulkojumu angliski. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Ikdienas darbības, klausīšanās – Everyday activities, listening 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noklausās teikumu un no dotajiem vārdiem to saliek. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Klausīšanās un rakstīšana. Darbības – Listening and writing. Activities 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noklausās vārdu un uzraksta to, izvēloties no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Izlaisti burti. Ikdienas darbības – Omitted letters. Everyday activities 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ieraksta izlaistos burtus, lai veidotos pareizs vārds. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Vienkāršās tagadnes teikumu atšķiršana – Sentences in the Simple Present 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izlasa teikumus un izvēlas to, kurš nav vienkāršajā tagadnē, atšķiras no pārējiem. Spēj saskatīt likumsakarības teikumu uzbūvē vienkāršajā tagadnē.
7. Teikuma priekšmets – Choosing the correct subject 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izvēlas pareizo teikuma priekšmetu (vienskaitlis vai daudzskaitlis) vienkāršajā tagadnē. Izmantojot darbības vārda galotni, norāda uz darbības veicēju. (VS.3.3.1.4.)
8. "Don't" vai "doesn't" lietojums – Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizvēlas vai teikumā ir jāievelk "doesn't" vai "don't". Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā. Izmantojot darbības vārda galotni, norāda uz darbības veicēju. (VS.3.3.1.4.)
9. Darbības vārdi ar vienskaitļa 3. personu – 3rd person singular 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Darbības vārdu grupēšana pēc galotnes -s vai -es pievienošanas noteikumiem. Izmanto doto paraugu, lai veidotu gramatiski pareizu teikumu. (VS.3.3.1.1.)
10. 3. personas vienskaitļa pareizrakstība – Spelling of 3rd person singular 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ieraksta darbības vārdu aiz 3.personas vienskaitļa. Izmanto doto paraugu, lai veidotu gramatiski pareizu teikumu. (VS.3.3.1.1.)
11. Vienskaitļa 3. persona, tabula – 3rd person singular, chart 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Veido 3.personas vienskaitli pievienojot darbības vārdam galotni -s vai -es un ierakstot pareizajā vietā.
12. Pareizi un nepareizi teikumi vienkāršajā tagadnē – Correct or incorrect sentences 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izlasa teikumu un atzīmē vai tas ir uzrakstīts gramatiski pareizi vai gramatiski nepareizi. Izmantojot mācītos likumus, veido gramatiski pareizu teikumu. (VS.3.3.1.1.)
13. "On", "at", "in" lietojums – Usage of "on", "in", "at" 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvēlas vai teikumā ir jāievelk "on", "in" vai "at". Izmantojot mācītos likumus, veido gramatiski pareizu teikumu. (VS.3.3.1.1.)
14. ON, IN, AT tabulā – ON, IN, AT in the chart 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dotos vārdus grupē pēc noteiktām pazīmēm, kurus vārdus lieto kopā ar IN, ON vai AT. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Prievārdi IN, ON, AT teikumos – Prepositions IN, ON, AT in the sentences 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasa teikumus un jāizvēlas pareizais vārds aiz prievārda.
16. Lasīšana. Mana ikdiena – Reading. My daily routine 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Lasa tekstu un savieno bērna vārdu ar attiecīgo attēlu. Lasa vienkāršus īsus tekstus, atlasa informāciju. (VS.3.2.1.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Darbības – Actions Citi zema 4 p. Uzdevums 1. un 2. klases vārda krājuma atkārtošanai. Pie attēla pievelk vārdu.
2. Mēnešu un gadalaiki – Months and Seasons Citi vidēja 2 p. 2. klases atkārtojums. Jāsakārto mēnešus pareizā secībā un jāpievelk gadalaiks.
3. Nedēļas dienas – The days of the week Citi vidēja 2 p. Jāsakārto nedēļas dienas pareizā secībā.
4. Lasīšana, darbības vārdu meklēšana – Reading, finding the verbs Citi vidēja 1 p. Lasa tekstu un atrod darbības vārdus. Lasa vienkāršus īsus tekstus, atlasa informāciju. (VS.3.2.1.2.)
5. Jautājumu veidošana – Formating of the questions Citi vidēja 4 p. Making the questions from statements.
6. Kļūdu labojums. Ikdienas darbības – Correcting mistakes. Everyday Activities Citi augsta 4 p. Izvēlas nepareizi uzrakstīto vārdu un pārraksta to pareizi. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Pareizi un nepareizi teikumi ar IN, ON, AT – Correct and incorrect sentences Citi augsta 4 p. Izlasa teikumu un atzīmē vai tas ir uzrakstīts gramatiski pareizi vai gramatiski nepareizi. Izmantojot mācītos likumus, veido gramatiski pareizu teikumu. (VS.3.3.1.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ikdienas darbības – Everyday Activities 00:20:00 vidēja 14 p. Vārdu krājums par ikdienas darbībām. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.
2. Vienkāršā tagadne – Present Simple 00:20:00 vidēja 17 p. Vienkāršās tagadnes teikumi, to atškiršana, pareizrakstība.
3. Laika prievārdu ON, IN, At lietojums – Usage of Prepositions ON, IN and AT 00:20:00 vidēja 13 p. Laika prievārdu "on", "in" un "at" lietojums teikumā. Lasīšanas, rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es mājās – I'm at Home 00:40:00 vidēja 29 p. Vārdu krājums: ikdienas darbības. Gramatika: vienkāršā tagadne, laika prievārdi "on", "in" un "at". Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.