Sasniegtie rezultāti digitālo mācību līdzekļu izstrādes projektā

SIA “Uzdevumi.lv” kopš 2019. gada līdz 2021. gada septembrim īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu, kura ietvaros tika izstrādāti digitālo mācību un metodisko līdzekļu materiāli, kuru saturs tika balstīts jaunajā kompetenču un caurviju prasmju mācību pieejā.

Uzņēmums izstrādājis 202 digitālās mācību kopas, kas balstītas uz Skola2030 pieeju un jaunā mācība satura principiem. Ar kvalificētiem satura izstrādes ekspertiem tika izstrādāts mācību tēmu saturs, ar pieredzes bagātiem recenzentiem tika veikta satura recenzēšana un atbilstības pārbaude jaunajam mācību saturam, kā arī valstī apstiprinātajam mācību programmas saturam.

Esam sasnieguši plānotos projekta rezultātus: izstrādājuši 202 digitālās mācību un metodisko līdzekļu kopas, kopu izstrādē esam piesaistījuši 4 satura izstrādes ekspertus, 6 kvalificētus izstrādāto kopu recenzentus, aprobācijā tika iesaistītas 6 partneru skolas (iekļaujot 40 skolotājus un 1360 skolēnus), esam noorganizējuši 10 Projekta uzraudzības padomes, organizējuši 94 projekta vadības darba grupas, sagatavojuši 57 informatīvās publikācijas tīmekļu vietnēm.

Materiāli tika aprobēti 2020./2021. mācību gada laikā sadarbības partneru skolās, kas bijuši būtiski papildus kvalitātes un satura atbilstības testētāji. Materiālu pieejamība ir bijusi īpaši nozīmīga, jo pārvērtēt mācību pieejas un rast jaunus risinājumus mācību procesam iepriekšējā mācību gadā visai pasaulei likusi Covid-19 pandēmija, kas neapšaubāmi bija papildus izaicinājums arī projekta īstenošanai. Papildus Latvijā tika ieviesta jaunā mācību pieeja, kuru uzsāka 1., 7. un 9. klases. Portālā Uzdevumi.lv bija pieejami materiāli mācību procesa nodrošināšanai un pedagogu atbalstam ne tikai mācību pieejas maiņas procesā, bet arī attālināto mācību nodrošināšanā.

Šajā mācību gadā izstrādātie materiāli ir pieejami visiem portāla lietotājiem mācību vadības platformā www.uzdevumi.lv, kur sadaļā “Virtuālā skola” atsevišķi atšifrēti materiāli, kuros pielietoti jaunā mācību satura principi.

Uzņēmums ir gandarīts būt par nozīmīgu spēlētāju un resursu jaunā mācību satura un pieejas pilnveides procesā izglītības sistēmā, kas balstīts uz mūsdienīgu un šodienas vajadzībām atbilstošu mācība procesa nodrošināšanu. 

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. 
 

 

publicēts: