Talsu Valsts ģimnāzija

KVALITĀTE:

Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju darba kvalitāti katru gadu apliecina 12. klašu jauniešu iegūtie rezultāti valsts pārbaudes darbos, kas ir pamats turpmākajai izglītībai Latvijas un Eiropas augstskolās.

PROGRAMMAS:

 • vispārējā pamatizglītības programma (7.-9. klasēm)
   
 • izglītības programmas vidusskolā:
   
  • vispārizglītojošā A virziena programma (ar padziļinājumu angļu valodā, ģeogrāfijā, ekonomikā): angļu valoda 5 st. un matemātika 4 st. nedēļā, 3 gadus mācību kurss ekonomikā un ģeogrāfijā, arī tādi mācību priekšmeti kā kulturoloģija, filozofija, politika un tieslietas.
    
  • vispārizglītojošā B virziena programma (ar padziļinājumu ekonomikā, komerczinībās): angļu valoda 5 st. un matemātika 4 st. nedēļā, 3 gadus mācību kurss ekonomikā un ģeogrāfijā, arī tādi mācību priekšmeti kā komerczinības (t.i., tirgzinības, vadības zinības, mārketings, lietišķā etiķete, grāmatvedības pamati), psiholoģija un filozofija.
    
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: matemātika 6 stundas nedēļā, tādi eksaktie mācību priekšmeti kā fizika un ķīmija - 3 st. nedēļā, angļu valoda 10. klasē 4 st. 11. un 12. kl. jau 5 mācību st. nedēļā; skolēni apgūst arī tādus mācību priekšmetus kā programmēšanas pamatus, tehnisko grafiku, ekonomiku.

Ielūkojies arī www.tvg.edu.lv
Sazinies tālr. 63291765; e-pasts: talsugimnazija@latnet.lv

Informācija apkopota plkst.