Aizputes vidusskola

Īstenojamās izglītības programmas
Pamatizglītības programma - 374 skolēni;
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 5 skolēni;
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – 42 skolēni;
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma – 57 skolēni;
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma – 31 skolēns.

Aizputes vidusskola    
Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Tālrunis: 63448251; 26510529
e-pasts: vidusskola@aizpute.lv 

Informācija apkopota plkst.