Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
136
Skolotāji
Skolotāji
19
Klases
Klases
21

Par izglītības iestādi

Vecpiebalgas vidusskola realizē šādas izglītības programmas:

vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
pamatizglītības programma;
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.

Mājaslapa: http://vecpiebalgasvsk.tk/

Reģistrētie skolotāji