Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
215
Skolotāji
Skolotāji
33
Klases
Klases
45

Par izglītības iestādi

Vecpiebalgas vidusskola realizē šādas izglītības programmas:

vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
pamatizglītības programma;
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.

Mājaslapa: http://vecpiebalgasvsk.tk/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.