Rīgas Purvciema vidusskola

Rīgas Purvciema vidusskola dibināta 1988. gada 1. septembrī. No tā laika skola darbojusies nepārtraukti, mainījies tikai nosaukums:

1988. –1991. g. skola saucās Rīgas 24. vidusskola, 1991. - 2001. g. -  Rīgas Purvciema ģimnāzija.

1989. gadā skolā sākās priekšmetu padziļināta mācīšana atbilstoši pārmaiņu laikmeta sabiedrības pasūtījumam: tika izveidotas humanitārā, estētiskā, matemātiskā novirziena klases gan pamatskolā, gan vidusskolā. Kā rezultāts -  vidusskolas audzēkņu godalgotās vietas rajona, pilsētas un valsts olimpiādēs, konkursos, liels vecāku un skolēnu atbalsts padziļinātajai priekšmetu mācīšanai, līdztekus saglabājot vispārizglītojošā mācību plāna kodolu. Skolā tolaik izveidojās saliedēts domubiedru kolektīvs, kuram pa spēkam bija dažādu uzdevumu risināšana gan mācību, gan ārpusklases darbā.

Sasniegtais mācību un audzināšanas darba līmenis padziļinātās priekšmetu mācīšanas jomā loģiski īstenojās 1991. gada 1. septembrī  jaunajā skolas nosaukumā: Rīgas Purvciema ģimnāzija. 10 gadu laikā ģimnāzijā tika īstenots progresīvas mācību programmu veidošanas un realizēšanas princips: padziļināta priekšmetu mācīšana no 1. līdz 12. klasei. Saglabājās trīs pamatnovirzieni: humanitārais (ar padziļinātu svešvalodu apguvi), matemātiskais (ar padziļinātu matemātikas un datorzinību apguvi) un estētiskais (ar padziļinātu mūzikas, horeogrāfijas un mākslas apguvi). Liela uzmanība tika veltīta valsts valodas apguvei visu novirzienu klasēs. Izvērsās sadarbība ar Latvijas augstskolām. 1992. gadā parakstīti sadarbības līgumi ar Rīgas Aviācijas universitāti, Latvijas Universitāti. Stundas dažādu novirzienu priekšmetos vadīja augstskolu mācībspēki, un labākie Purvciema ģimnāzijas absolventi turpināja mācības RAU 1.-2.kursā izvēlētajā specialitātē.

1994. gadā Rīgas Purvciema ģimnāzijai tika piešķirts skolas ar padziļinātu svešvalodu mācīšanu statuss (LR IZM rīkojums Nr.554.). Novirziena klašu mācību plānā tika iekļauti speciālie priekšmeti, tādi kā literatūra angļu valodā, biznesa angļu valoda, 2. svešvaloda (vācu, franču, spāņu), fakultatīvie kursi Lielbritānijas un ASV vēsturē u.c. Izstrādāti un  apstiprināti vidējās izglītības  standarti “Angļu, amerikāņu un austrāliešu literatūra”, “Biznesa angļu valoda”.

Sakarā ar jaunā LR Izglītības likuma stāšanos spēkā, ar 2001. gada 1.septembri ģimnāziju pārdēvēja par vidusskolu.

Šobrīd Rīgas Purvciema vidusskolā mācās 1402 dažādu tautību skolēni un tiek piedāvātas 3 licencētas un akreditētas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību izglītības programma. Programmas kods – 21012121 (5.modelis). To apgūst 1198  1. – 9. klašu skolēni (40 klases).
     
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā mazākumtautību programma. Programmas kods – 31013021. To apgūst 119  10.- 12.  klašu skolēni (4 klases).
     
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virzienā (valodas) mazākumtautību programma. Programmas kods – 31012021. To apgūst 85 10. – 12. klašu skolēni (3 klases).

Pašlaik skolas kolektīvs lielu uzmanību velta pamatizglītības reformas ieviešanai. Liela uzmanība tiek veltīta priekšmetu mācīšanai latviešu valodā vidusskolā un bilingvāli pamatskolā, sadarbībai ar latviešu valodas skolotājiem, pārejas materiāli tehniskās un metodiskās bāzes pilnveidošanai. Metodiskās tēmas realizēšanas formas ir sekojošas: savstarpēja stundu apmeklēšana, atklātās stundas, uzstāšanās MK semināros, skolas konferencēs, piedalīšanās semināros-praktikumos utt. Viena no veiksmīgākajām MK darba formām ir skolotāju darbs radošās grupās nozīmīgu metodisko pasākumu novadīšanai.

Mūsu skolotāji strādā mērķtiecīgi, radoši, izmantojot arī ārpusklases darba formas, kas dod labus rezultātus. Pašlaik Purvciema vidusskolā radītas ļoti labas iespējas skolēnu ārpusklases darbam, sporta aktivitātēm un mākslinieciskai pašdarbībai. Visus gadus darbojas skolēnu kori un vokālie ansambļi, deju kolektīvi, leļļu teātris, teātra studija, dažādas sporta sekcijas. Mūsu audzēkņi ir uzstājušies ar koncertiem gan Rīgā, gan ārzemēs. Mūsu sportisti ir sasnieguši augstus rezultātus. Skolā ir izveidojušās ļoti labas tradīcijas; notiek tradicionālie svētki (Vidusskolēnu iesvētīšana, Meteņi, Skolēnu pašpārvaldes diena, Ziemassvētku koncerti, dziesmu konkursi u.c.), pēcpusdienas, mācību priekšmetu nedēļas, projektu un zinātniski pētnieciskā darba dienas, atvērto durvju dienas utt. Pasākumi notiek dažādās valodās.

Skolas sociālā vide ir labvēlīga. Skolēniem ir iespēja vērsties pie sociālā pedagoga vai psihologiem, savstarpējās attiecības gan skolēnu, gan pedagogu kolektīvā ir labas un cieņas pilnas. Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Veiksmīgi strādā bērnu tiesību aizsardzības komisija.

Liela loma skolas dzīvē un attīstībā ir vecākiem. Skolā darbojas skolas padome. Informācijas apmaiņa notiek vecāku sapulcēs, konsultācijās, atvērto durvju dienās, vecāku komitejās, vecāku sapulcēs.

Skolas budžeta līdzekļus veido pašvaldības un valsts finanšu līdzekļi, kuri tiek aprēķināti pēc skolēnu skaita. Speciālo budžetu veido telpu īres nauda. Finansiālu palīdzību sniedz sabiedriskā organizācija “Purvciema vidusskolas atbalsts”.

Plānveidīgi tiek pilnveidota un modernizēta skolas materiāli tehniskā bāze, bibliotēka. Darbojas 3 datorkabineti, 2 horeogrāfijas un 2 sporta zāles.
Skolas pašreizējās attīstības analīze rāda, ka uzkrāta nopietna profesionālā, pedagoģiskā un metodiskā pieredze. Izveidojies strādātspējīgs kolektīvs ar pietiekamu radošo potenciālu. Kolektīvā ir reāli apstiprinājumi sava darba sekmībai daudzos virzienos (mācīšanās un mācīšana, valsts pārbaudes darbi, eksāmeni, priekšmetu olimpiādes, konkursi, skates, sporta sacensības, izstādes u.c.).
Skolas izveidotais izglītības iestādes modelis nodrošina izglītības variantus, ļauj apmierināt mikrosociuma izglītības prasību dažādību. Tādēļ stratēģiskā perspektīva ir šī modeļa attīstīšana un pilnveidošana. Attiecīgi rodas nepieciešamība mainīt prioritātes mācību un audzināšanas procesā, pirmajā plānā izvirzot ne tikai tradicionālo izglītības kvalitātes paaugstināšanas uzdevumu, bet prasot atrisināt bērna adaptācijas problēmu apkārtējā vidē.

Tas maina audzināšanas un izglītošanas uzdevumu mērķus, pieeju, izpratni. Skolas izveidotais izglītības iestādes modelis nodrošina izglītības daudzveidību, ļauj apmierināt mikrosociuma izglītības prasību dažādību. Tādēļ stratēģiskā perspektīva ir šī modeļa attīstīšana un pilnveidošana. Attiecīgi rodas nepieciešamība mainīt prioritātes mācību un audzināšanas procesā, pirmajā plānā izvirzot ne tikai tradicionālo izglītības kvalitātes paaugstināšanas uzdevumu, bet prasot atrisināt bērna adaptācijas problēmu apkārtējā vidē. Viena no galvenajām jaunas pieejas tēzēm ir fundamentālās izglītības ideja, kas dod cilvēkam iespēju apgūt vienotu pasaules ainu un atrast savu vietu tajā, adekvāti interpretēt iegūto informāciju. Mūsdienu skolas misija ir integrācija kā līdzeklis, kas nodrošina vienotu pasaules izpratni un cilvēka spēju domāt sistēmā, risinot praktiskos uzdevumus. Skolas vīzijā radošuma komponente tiek iekļauta gan kā ikdienas mācību darbība, gan kā mācību procesa rezultāts: projektos, izstādēs, koncertos, izrādēs, simulācijas spēlēs un konferencēs. Skolas galvenais mērķis – Īstenot izglītības procesu vispārējās izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai drošā, atvērtā, demokrātiskā, profesionālā un radošā izglītības vidē.

Mūsu skolēni parāda labus rezultātus valsts pārbaudes darbos gan par pamatskolas, gan par vidusskolas kursu. Vairāk nekā 90% Rīgas Purvciema vidusskolas absolventu ik gadus turpina mācības Latvijas un ārzemju augstskolās, t.sk. budžeta grupās.Skolā strādā 117 skolotāji: 102 skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, 12 ar citu atbilstošu augstāko izglītību, 35 skolotājiem ir maģistra grāds, 1 – doktora grāds. Visi skolotāji savlaicīgi iziet kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, un skolā ir sistematizēta informācija par katra skolotāja tālākizglītību.

Informācija apkopota plkst.