Pildas pamatskola

Pildas pamatskola atrodas Ludzas novada Pildas pagastā, 17 km no Ludzas, Dagdas virzienā. Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā, skolas dibinātājs ir Ludzas novada pašvaldība. Skolas darbību regulē Pildas pamatskolas nolikums, kas apstiprināts Ludzas novada domes sēdē.
Skolas pirmsākumi Pildas pagastā meklējami 1862. gadā. 2012. gadā skola nosvinēja 150 gadu jubileju.
1956. gadā apvienoja Pildā esošās latviešu un krievu skolas, izveidojot divplūsmu skolu.
Gadu gaitā skola atradās daudzās mācībām slikti piemērotās koka ēkās, tāpēc 1969. gadā tika uzcelta tipveida skolas ēka ar sporta zāli, 12 klašu telpām, zēnu un meiteņu mājturības kabinetiem. 1986. gadā uzcelta skolas piebūve ar 6 klašu telpām.
Kopš 2006./2007. mācību gada mācības skolā notiek tikai latviešu valodā.
Lai efektīvāk izmantotu valsts un pašvaldības finansējumu, pedagogu personāla un materiālos resursus, kā arī izglītības iestāžu telpu noslogotību atbilstoši izglītojamo skaitam, 2010. gada 23. decembra Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ar 2011. gada 30. jūniju reorganizēt Pildas pamatskolu, pievienojot Ņukšu pamatskolu.
2011. gadā ES projekta ietvaros ir notikusi vērienīga skolas sporta zāles un stadiona rekonstrukcija. Regulāri tiek pilnveidota un atjaunota skolas materiāli tehniskā bāze.
Kopš 2011./2012. mācību gada skolas direktore ir Inese Romanova.
Skolai ir sava simbolika – karogs un logo.
Skola īsteno pamatizglītības programmu.

PILDAS PAMATSKOLA
Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā, LV-5733
Tālr. 65728202, 
e-pasts: pildaspamatskola@inbox.lv

Informācija apkopota plkst.