Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
422
Skolotāji
Skolotāji
35
Klases
Klases
23

Par izglītības iestādi

2014./2015. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 392 skolēni, tajā skaitā 348 skolēni no Kokneses novada, bet 44 (11,2 %) skolēni – no 19 citām pašvaldībām. Skolā ir 22 klašu komplekti. I.Gaiša Kokneses vidusskola 2014./2015. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas: pamatizglītības programma; speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. 

Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. 12 skolotāji ir maģistri, 2 skolotāji iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Pedagogu profesionālās darbības 1. kvalitātes pakāpi ieguvuši 2, 2. kvalitātes pakāpi - 3, 3. kvalitātes pakāpi – 16, 4. kvalitātes pakāpi – 8 skolotāji.

Mājaslapa: http://www.koknesesvidusskola.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.