Pielikumi jāpievieno tikai nepieciešamības gadījumā, t. i., ja tajos iekļautie materiāli veido patstāvīgu vākumu, kas savukārt ir oriģināls darba papildinājums un pētījuma daļa. Pielikumā var iekļaut:
  • neaizpildītu aptaujas anketas paraugu, intervijas jautājumus;
  • autora izstrādātos metodiskos materiālus vai darba lapas;
  • arhīva dokumentu kopijas;
  • apjomīgas tabulas, attēlus, kartes un citus materiālus, kas apgrūtinātu ZPD pamatteksta uztveri;
  • skices vai rasējumus;
  • lauka pētījumos – paraugu ievākšanas vietu precīzas ģeogrāfiskās koordinātes,
  • u. tml.
 
Pielikumiem piešķir nosaukumus un secīgi numurē.
 
Darba tekstā uz katru no pielikumiem jābūt vismaz vienai atsaucei. Pielikumu neiekļauj kopējā darba numerācijā. Ja pielikumā ir vairākas lappuses, tās numurē. Katra pielikuma lappuses jāsāk numurēt no jauna. Pielikumi jāievieto darba beigās to pieminēšanas secībā darba tekstā.
Svarīgi!
Pielikumu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt trešdaļu no ZPD apjoma.
Padomi:
  • Pielikumā neievieto aptaujāto aizpildītās anketas.
  • Ja ZPD tēma ir saistīta ar matemātiku, tad pilnus uzdevumu atrisinājumus ievieto pielikumā.