Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka laiku sekundēs.
2. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Secina, kāda Mēness fāze ir redzama no Zemes
3. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kāpēc notiek dienas un nakts mija, izmantojot modeli
4. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta, kā iespējams pārliecināties, ka gaiss pastāv
5. 5. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka attālumu kartē vai plānā, izmantojot mērogu
6. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina priekšmetus, kas nepieciešami filtrēšanai
7. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Starp dotajiem maisījumiem atpazīst neviendabīgo maisījumu un izvēlas to filtrēšanai
8. 8. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizējot situāciju, izvēlas trauku, kurā iztvaikošanas notiek visātrāk
9. 9. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta novēroto, lietojot atbilstošus dabaszinību terminus
10. 10. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kā var paātrināt šķīšanas procesu
11. 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu šķīdumā
12. 12. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir pētījuma soļus (hipotēzi, novērojumu, secinājumus utt.)
13. 13. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Salīdzina materiālu īpašības un identificē materiālus
14. 14. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot grafikā doto informāciju, nosaka gliemeža veikto attālumu
15. 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic vienkāršus mērījumus un pieraksta mērījumu rezultātus, lietojot atbilstošas mērvienības
16. 16. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka elektriskajai ķēdei jābūt noslēgtai, lai spuldze kvēlotu
17. 17. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaidro balona tilpuma maiņu ar temperatūras un gāzes (hēlija) temperatūras maiņu
18. 18. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir atjaunojamos un neatjaunojamos enerģijas avotus
19. 19. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sakārto prioritārā secībā darbības vides piesārņojuma mazināšanai
20. 20. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka augu, izmantojot augu noteicēju
21. 21. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novēro augam raksturīgās pazīmes, salīdzina dažādu augu daļas pēc to raksturīgajām pazīmēm
22. 22. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamatojoties uz grafikā attēlotajiem datiem, izdara secinājumus
23. 23. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo ekosistēmas izmaiņas
24. 24. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina datus, novērtē ticamību. Pamato savu viedokli, balstoties uz datiem
25. 25. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izdara secinājumus, saistot divus lielumus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2019. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 00:00:00 vidēja 25 p. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 2018./19. m.g.