LATVIJAS VĒSTURE 9. KLASEI
  
Eksāmena programma
  
Eksāmena mērķis:
Novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus Latvijas vēsturē atbilstoši MK 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" prasībām mācību priekšmetā Latvijas vēsture 6. - 9. klasei (17. pielikums).
 
Eksāmena adresāts:
Eksāmenu veic visi 9. klases izglītojamie.
 
Eksāmena darba uzbūve:
Eksāmena materiāls ir latviešu valodā. Darbam ir viens variants. Eksāmena darbs sastāv no 3 daļām.
Pirmā daļa ir zināšanu un pamatprasmju pārbaude.
Otrā daļa pārbauda izglītojamo prasmes strādāt ar dažāda tipa informācijas avotiem, saprast, par kādu tēmu ir informācija, atlasīt un sistematizēt faktus, precīzi un saprotami atbildēt uz jautājumiem.
Trešā daļa ir radošs uzdevums, kas pārbauda izglītojamo prasmes izmanot vēstures zināšanas dotās situācijas aprakstā.
Eksāmena 3. daļā piedāvātas 3 tēmas.
Par vienu izvēlēto tēmu jāizpilda uzdevumi un jāveido apraksts.
Portālā par katru tēmu iespējams izpildīt eksāmena uzdevumus; 
eksāmena uzdevumi atbilst aprakstā noteiktajām prasībām - kā jāveido apraksts.
 
1. tabula. Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks.
Daļa
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Daļas īpatsvars, % 
Izpildes laiks, min.
1.
8
33
39
35
2.
12
36
42
60
3.
1
16
19
50
Kopā
21
85
100
145
Pārbaudes darbā ietverts Latvijas vēstures standarta 6. - 9. klasei obligātais saturs.
 
2. tabula. Tēmu īpatsvars eksāmena darbā.
Mācību priekšmeta saturs
Iegaumēšana
un izpratne, % 
Zināšanu un prasmju lietošana, %
Analīze un produktīvā darbība, %
Kopā darbā, %
Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību.
   
6
Vēstures jēdzienu zināšanas un prasme tos pielietot.   
9
Izpratne par cēloņu un seku mijiedarbību.
 
   
14
Izpratne par nozīmīgākajiem Latvijas vēstures notikumiem, personībām, un to savstarpējo saistību ar Eiropas un
pasaules vēstures notikumiem.
   
11
Sapratne par Latvijas vēstures kartēm.
 
   
7
Izpratne par valsts svētku, galvenajām atceres un atzīmējamām dienām.
   
4
Zināšanas un izpratne par Latvijas valsts ekonomiskajiem procesiem 20.gs. 20.- 30. gados.
   
12
Prasme izpētīt vēstures notikumus, darbojoties ar vēstures avotiem un literatūru, māka izdarīt secinājumus.   
31
Prasme argumentēti interpretēt Latvijas vēstures notikumus.
   
6
Kopā
30 - 32
50 - 53
15 - 17
100
 
Uzdevumu veidi:
Darbā ietverti vienkārši un strukturēti uzdevumi. Uzdevumi pēc satura un formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.
Pirmajā daļā ir testa veida uzdevumi, kas saturiski aptver visus vēstures periodus.
Otrajā daļā ir strukturēti uzdevumi.
Trešā daļa ir strukturēts esejuzdevums. Izglītojamais izvēlas vienu no trim piedāvātajām situācijām, izpilda prasīto un raksta aptuveni 200 vārdus garu aprakstu, kurā
  • pamato prasīto,
  • strukturē saturu,
  • izmanto atbilstošus vēstures faktus, personības,  
  • lieto vēstures jēdzienus,
  • izdara secinājumus.
Aiz katra uzdevuma norādīts maksimālais iegūstamo punktu skaits par šo uzdevumu.
 
3. tabula. Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā.
Uzdevumu veids
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā darbā, %
Atbilžu izvēles
4
13
15
Savietošanas
4
15
18
Īso atbilžu
8
21
25
Strukturēts
4
20
23
Strukturēts esejuzdevums
1
16
19
 
Vērtēšanas kārtība:
Eksāmena darbs tiek vērtēts saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.
Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs.
Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS).
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā:
Darbs veicams ar pildspalvu.