Svarīgi!
Šogad vēstures eksāmena 3. daļas uzdevumos bija izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu vēstures eksāmeniem 9. klasei!
  
3. daļas nosacījumi:
  • Izvēlies vienu no piedāvātajiem tematiem!
  • Atzīmē savu izvēli un izpildi prasīto! (Pirms izvēlēties tēmu, ieteicams noskaidrot, kādi uzdevumi būs jāpilda, - par kuru no tēmām tos varēs izpildīt vislabāk!) (16 punkti)
 
Piedāvātās tēmas:
  1. Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošana
  2. K. Ulmaņa autoritārā režīma izveide Latvijā
  3. Akcija "Baltijas ceļš"
  
Pusi 3. daļas vērtējuma (8 punkti) veido punkti par izpildītajiem uzdevumiem, otru pusi (8 punkti) - apraksta vērtējums. Kopā: 16 punkti, kas saskaņā ar vērtēšanas skalu ir apmēram 2 balles no kopējā eksāmena vērtējuma.
Svarīgi!
Tālāk ir piedāvāti uzdevumi saskaņā ar eksāmena prasībām 3. daļai par visām trijām tēmām; vispirms - visi uzdevumu veidi par vienu tēmu, tad - abām nākošajām.
Izpildāmie uzdevumi un izvirzīto prasību skaidrojums:
   
1. Uzraksti izvēlētā notikuma laiku! (1 punkts)
Tā kā ir jārunā par konkrētiem notikumiem, tad laiku vēlams minēt tik precīzi, cik iespējams, sevišķi 3. tēmai. 1. un 2. tēmai varētu pietikt ar konkrētu gadaskaitli. Noteikti nav pieņemama atbilde, ja nosaukts gadsimts, desmitgades vai līdzīgi.
Piemēram, K. Ulmaņa autoritārais režīms izveidojās 20. gs. pirmajā pusē. Tā nebūs pareiza atbilde.
 
2. Uzraksti izvēlētā notikuma divus cēloņus! (2 punkti)
Par katru nosauktu cēloni pienākas viens punkts. Vēlams apdomāt atbildi, lai nesapludinātu divus cēloņus kā vienu, tā zaudējot punktu.
Piemēram, K. Ulmaņa organizētā apvērsuma cēlonis ir Saeimas neefektīvais darbs - valdības nestabilitāte. Šeit faktiski ir divi cēloņi (skat. tālāk uzdevumus par šo tēmu).
 
3. Uzraksti izvēlētā notikuma divas sekas! (2 punkti)
Par katrām nosauktām sekām pienākas viens punkts. Ieteicams izvērtēt atbildi, lai nenosauktu sekas, kuras nav saistītas ar notikumu.
Piemēram, K. Ulmaņa autoritārā režīma sekas ir mūsdienās uzceltais piemineklis K. Ulmanim. Atbilde nebūs pareiza.
 
4. Uzraksti un izskaidro vienu jēdzienu, kas saistīts ar izvēlēto notikumu! (2 punkti)
Vienu punktu saņem par nosauktu jēdzienu, otru - par pareizu tā skaidrojumu. Nav teikts, ka nedrīkst izmantot jēdzienu, kurš minēts tēmas virsrakstā, piemēram, "autoritārisms", "bataljons".
  
5. Uzraksti vienu vēsturisko personību (vārds, uzvārds) - izvēlētā notikuma dalībnieku! (1 punkts)
Ja prasīts vārds un uzvārds, tad vārda saīsinājums vai tikai uzvārds nebūs pietiekama atbilde.
 
6. Uzraksti izvēlētā notikuma aprakstu, norādot:
  • kā notikums ietekmēja Latvijas politisko, ekonomisko, sociālo attīstību! Ne visām tēmām iespējams norādīt ietekmi visās trijās jomās, piemēram, nav saprotams, kā uzdevuma autori iecerējuši konstatēt akcijas "Baltijas ceļš" ekonomisko ietekmi;
  • strukturē saturu;
  • izmanto atbilstošus vēstures faktus;
  • lieto vēstures jēdzienus;
  • uzraksti secinājumus. Secinājumi būtībā arī ir notikuma ietekmes konstatācija. Ar to būtu nevis jāsāk, bet jābeidz apraksts.
Tabula apraksta vērtēšanai.
Punkti
Saturs un valoda
Vēstures jēdzieni
Fakti
Cēloņsakarības
2
Saturs atbilst tēmai. Teksts ir loģisks, strukturēts (ir ievads, pamatdaļa un nobeigums - secinājumi).
Ievēroti pareizrakstības likumi. Ir dažas nebūtiskas stila vai gramatiskās kļūdas.
Lietoti vēstures procesam būtiski un atbilstoši vēstures jēdzieni. 
Minēti tematam būtiski un precīzi vēstures notikumi/ personības.
Analizēta notikuma nozīme Latvijas vēsturē, secinājumi pamatoti ar faktiem.
1
Teksts ir nedaudz haotisks vai bez ievada un nobeiguma.
Ir pareizrakstības kļūdas, taču jēga uztverama.
Lietoti daži vēstures procesam atbilstoši nebūtiski jēdzieni, ir kļūdas vai neprecizitātes jēdzienu lietošanā.
Minēti daži vēstures notikumi/ personības. To lietošanā var būt neprecizitātes.
Secinājumi ir emocionāli.
0
Teikumu uzbūve un pareizrakstības kļūdas traucē uztvert saturu.
Apraksts neatbilst tematam.
Nav izpratnes par vēstures jēdzienu lietošanu (jēdzieni nav lietoti vispār vai jēdzieni lietoti neatbilstoši tematam).
Nav minēti vēstures notikumi/ personības vai tie neatbilst tematam.
Nav izpratnes par vēstures notikumu hronoloģiju.
Nav norādīta notikuma  nozīme, nav izpratnes par cēloņsakarībām.
 
Tātad, par katru pozīciju aprakstā maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 2.
2 x 4 = 8 punkti par aprakstu.
Ja kāda prasība nav pilnībā izpildīta, punktu skaits samazinās.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2016/9klase/9kl_vesture_lv.pdf