Vēsture
eksāmena programma
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus Latvijas un pasaules vēsturē atbilstoši 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu nr.1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” prasībām mācību priekšmeta standartā Latvijas un pasaules vēsture 6.-9.klasei.
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic visi 9. klases izglītojamie.
Eksāmena darba uzbūve
Eksāmena jautājumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir viens variants.
Eksāmena darbs sastāv no trīs daļām:
1)
Pirmā daļa ir zināšanu un pamatprasmju pārbaude.
2) Otrā daļa pārbauda izglītojamo prasmes strādāt ar dažāda tipa informācijas avotiem, saprast par kādu tēmu ir informācija, atlasīt un sistematizēt faktus, precīzi un saprotami atbildēt uz jautājumiem.
3) Trešā daļa ir radošs uzdevums, kas pārbauda izglītojamo prasmes izmantot vēstures zināšanas dotās situācijas aprakstā.

Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
Daļa 
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Daļas īpatsvars, %
Izpildes laiks
1.
7
29
39
35
2.
7
34
42
60
3.
1
16
19
40
Kopā
15
79
100
135
Pārbaudes darbā ietverts Latvijas un pasaules vēstures standarta 6. – 9. klasei obligātais saturs.

Tēmu īpatsvars eksāmena darbā
Mācību priekšmeta
saturs
Iegaumēšana un izpratne,  %
Zināšanu un prasmju lietošana%
Analīze un produktīvā darbība, %
Kopā darbā, %

Zināšanas un izpratne par svarīgākajiem vēstures posmiem
35 – 37
Vēstures pētīšana un interpretēšana
44 – 46
Sevis kā vēstures procesa dalībnieka apzināšanās
18 – 20
Kopā
30 – 32
50 – 53
15 – 17
100

Uzdevumu veidi
Darbā ietverti vienkārši un strukturēti uzdevumi. Uzdevumi pēc satura un formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.
Pirmajā daļā ir testa veida uzdevumi, kas saturiski aptver visus vēstures periodus. Otrajā daļā ir vairāku pakāpju uzdevumi. Trešā daļa ir strukturēts pārspriedums. Izglītojamais raksta aptuveni 200 vārdus garu radošu darbu, kurā pamato savu viedokli, strukturē saturu, izmanto atbilstošus vēstures faktus, lieto vēstures jēdzienus un izdara secinājumus.
Aiz katra uzdevuma norādīts maksimālais iegūstamo punktu skaits par šo uzdevumu.
Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā
Uzdevumu veids
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā darbā, %
Atbilžu izvēles
2
5
6
Savietošanas
3
14
16
Tukšo vietu aizpildīšanas uzdevumi
1
5
6
Strukturēts
9
41
48
Īso atbilžu
1
4
5
Nestrukturēts esejuzdevums
1
16
19
Vērtēšanas kārtība
Eksāmena darbs tiek vērtēts saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta valsts pārbaudes darbu elektroniskajās kopsavilkumu tabulās.
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā
Darbs veicams ar pildspalvu.

Eksāmens:http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzdevumi/2010/9klase/9kl_vesture.pdf

Atsauce:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/programmas/vpd_progr_2011_visas.pdf