LATVIJAS VĒSTURE 9. KLASEI
  
Diagnosticējošā darba programma
  
Diagnosticējošā darba mērķis:
Novērtēt izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu Latvijas vēsturē atbilstoši MK 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" prasībām mācību priekšmetā Latvijas vēsture 6. - 9. klasei (17. pielikums) ar nolūku to pilnveidot.
 
Diagnosticējošā darba adresāts:
Diagnosticējošais darbs nav obligāts, lēmumu par diagnosticējošā darba veikšanu pieņem izglītības iestāde.
 
Diagnosticējošā darba uzbūve:
Diagnosticējošā darba materiāls ir latviešu valodā. Darbam ir viens variants. Diagnosticējošais darbs sastāv no trīs daļām.
 
Pirmajā daļā izglītojamie veic uzdevumus, kuros pārbauda
 • vēstures jēdzienus,
 • vēstures procesu un notikumu hronoloģiju,
 • vēstures notikumu cēloņsakarības.
Otrajā daļā izglītojamie strādā ar dažāda tipa informācijas avotiem:
 • saprot, par kādu tēmu un laika periodu ir informācija,
 • atlasa un sistematizē faktus,
 • precīzi un saprotami atbild uz jautājumiem.
Trešajā daļā izglītojamie veic radošu uzdevumu, ar kuru pārbauda izglītojamo prasmes izmantot vēstures zināšanas (fakti, jēdzieni, personības, cēloņsakarības) dotās situācijas aprakstā.
  
1. tabula. Diagnosticējošā darba daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
Daļa
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Daļas īpatsvars, % 
Izpildes laiks, min.
1.
8
33
39
35
2.
9
36
42
60
3.
1
16
19
50
Kopā
18
85
100
145
 
Pārbaudes darbā ietverts Latvijas vēstures standarta 6. - 9. klasei obligātais saturs.
 
2. tabula. Tēmu īpatsvars diagnosticējošā darbā
Mācību priekšmeta saturs
Iegaumēšana
un izpratne, % 
Zināšanu un prasmju lietošana, %
Analīze un produktīvā darbība, %
Kopā darbā, %
Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību.
   
7
Vēstures jēdzienu zināšanas un prasme tos pielietot.   
8
Izpratne par vēstures procesu/ notikumu cēloņu un seku mijiedarbību.
   
16
Izpratne par nozīmīgākajiem Latvijas vēstures notikumiem, personībām un to savstarpējo saistību ar Eiropas un
pasaules vēstures notikumiem.
   
13
Izpratne par Eiropas un Latvijas vēstures kartēm.
   
6
Zināšanas par valsts svētku, galvenajām atceres un atzīmējamām dienām un to vēsturisko kontekstu.
   
5
Zināšanas un izpratne par politiskās, ekonomiskās un sociālās dzīves īpatnībām Latvijas padomju sociālistiskajā republikā, pilsētās un laukos.
   
9
Prasme izpētīt vēstures notikumus, darbojoties ar vēstures avotiem un literatūru, māka izdarīt secinājumus.   
25
Prasme argumentēti interpretēt Latvijas vēstures notikumus.
   
11
Kopā
30 - 32
50 - 53
15 - 17
100
 
Uzdevumu veidi:
Darbā ietverti vienkārši un strukturēti uzdevumi. Uzdevumi pēc satura un formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.
Pirmajā daļā ir testa veida uzdevumi, kas saturiski aptver visus vēstures periodus.
Otrajā daļā ir strukturēti uzdevumi par vienu tematu.
Trešā daļa ir strukturēts esejuzdevums.
Izglītojamais izvēlas vienu no trim piedāvātajām situācijām, izpilda prasīto un raksta aptuveni 200 vārdus garu aprakstu, kurā
 • pamato prasīto,
 • strukturē saturu,
 • izmanto atbilstošus vēstures faktus, personības,
 • lieto vēstures jēdzienus,
 • izdara secinājumus.
Aiz katra uzdevuma norādīts maksimālais iegūstamo punktu skaits par šo uzdevumu.
 
3. tabula. Uzdevumu veidu īpatsvars diagnosticējošā darbā
Uzdevumu veids
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā darbā, %
Atbilžu izvēles
4
13
15
Savietošanas
3
12
14
Īso atbilžu
2
6
7
Strukturēts
8
38
45
Strukturēts esejuzdevums
1
16
19
Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas diagnosticējošo darbu iespējams veikt klātienē (skolā) vai attālināti.
 
Vērtēšanas kārtība:
Diagnosticējošais darbs tiek vērtēts saskaņā ar VISC izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.
Vērtējums tiek izteikts procentos.
Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz procentiem ir iekļauta Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS).
Pēc diagnosticējošā darba norises skolotājs izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus un organizē darbu izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidei.
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot diagnosticējošā darba laikā:
Darbs veicams ar datoru vai pildspalvu.
Ja darbā izmanto citātu, nepieciešams norādīt tā autoru.
 
Atsauce:
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/2018_2019/vpd_progr_visas_2019.pdf