28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēmas 1. - 3. uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Krusta kari Latvijas teritorijā. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
2. 1. tēmas 4. un 5. uzdevumi 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Krusta kari Latvijas teritorijā. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
3. 1. tēmas 6. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Krusta kari Latvijas teritorijā. Zināšanas par personību nozīmi, devumu.
4. 2. tēmas 1. - 3. uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Latvijas valsts izveidošana. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
5. 2. tēmas 4. un 5. uzdevumi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Latvijas valsts izveidošana. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
6. 2. tēmas 6. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Latvijas valsts izveidošana. Zināšanas par personību nozīmi, devumu.
7. Nosaki personību 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par personībām.
8. Pēti vēstures avotu 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
9. Izvērtē apgalvojumus par situāciju Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, lasītprasmi; nostiprina zināšanas.
10. Pēti valdības uzdevumus 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē prasmi grupēt, papildina zināšanas.
11. Papildini tekstu par situāciju 1918. gadā 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
12. Atbildi jautājumus par problēmu risinājumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
13. Grupē faktus un viedokļus par Brīvības cīņām 1919.g. 1. pusē 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina prasmi grupēt, zināšanas.
14. 3. tēmas 1. - 3. uzdevumi 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Latvijas valstiskuma atjaunošana. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
15. 3. tēmas 4. un 5. uzdevumi 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Latvijas valstiskuma atjaunošana. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
16. 3. tēmas 6. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Latvijas valstiskuma atjaunošana. Zināšanas par personību nozīmi, devumu.
17. Izvērtē apgalvojumus un secinājumus 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Palīdz pilnveidot prasmes veidot vispārīgus spriedumus, secinājumus.
18. Izvēlies pareizās atbildes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē izpratni par Atmodas laika kustību nozīmi, formulējumu precizitāti.
19. Raksturo procesus attēlā I 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina faktu pārzināšanu, prasmi formulēt.
20. Papildini tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Papildina izpratni par procesiem sabiedrībā.
21. Sakārto hronoloģiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Ļauj iegūt pārskatu par notikumu secību.
22. Nosaki notikuma sekas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par notikumu virzību.
23. Raksturo Baltijas ceļa iekļaušanu UNESCO sarakstā (UNESCO LNK) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, izpratni.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu Citi vidēja 2 p. Pilnveido lasītprasmi, papildina zināšanas.
2. Pēti hronikas vēstījumu Citi zema 4 p. Sekmē lasītprasmi, vēstures avota pētīšanas prasmi.
3. Atbildi jautājumus par kristianizāciju Citi vidēja 2 p. Nostiprina un papildina zināšanas.
4. Papildini tekstu par vietējo cilšu cīņām Citi vidēja 7 p. Nostiprina zināšanas, sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
5. Nosaki krustnešu panākumu cēloni Citi vidēja 2 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
6. Atbildi jautājumu par ielām Citi zema 1 p. Nosaka izpratni, nostiprina zināšanas.
7. Raksturo reformācijas radītās pārmaiņas latviešiem Citi augsta 3 p. Pārbauda, papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēma Krusta karu radītās pārmaiņas Latvijas teritorijā 00:40:00 vidēja 29 p. Krusta karu iemesli, norises laiks; ar tēmu saistīti jēdzieni, personības, fakti; notikuma sekas.
2. 2. tēma Latvijas valsts izveidošanās 00:40:00 vidēja 27 p. Latvijas valsts izveidošanās cēloņi, norises laiks; ar tēmu saistīti jēdzieni, personības, fakti; notikuma sekas.
3. 3. tēma Latvijas valstiskuma atjaunošana - kā cilvēki varēja tajā piedalīties 00:40:00 vidēja 27 p. Latvijas valstiskuma atjaunošanas cēloņi, norises laiks; ar tēmu saistīti jēdzieni, personības, fakti; notikuma sekas.