Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēmas 1. - 3. uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Krusta kari Latvijas teritorijā. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
2. 1. tēmas 4. un 5. uzdevumi 2. izziņas līmenis augsta 3p. Krusta kari Latvijas teritorijā. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
3. 1. tēmas 6. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2p. Krusta kari Latvijas teritorijā. Zināšanas par personību nozīmi, devumu.
4. 2. tēmas 1. - 3. uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Latvijas valsts izveidošana. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
5. 2. tēmas 4. un 5. uzdevumi 3. izziņas līmenis augsta 3p. Latvijas valsts izveidošana. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
6. 2. tēmas 6. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2p. Latvijas valsts izveidošana. Zināšanas par personību nozīmi, devumu.
7. Nosaki personību 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas par personībām.
8. Pēti vēstures avotu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
9. Izvērtē apgalvojumus par situāciju Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē kritisko domāšanu, lasītprasmi; nostiprina zināšanas.
10. Pēti valdības uzdevumus 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi grupēt, papildina zināšanas.
11. Papildini tekstu par situāciju 1918. gadā 2. izziņas līmenis augsta 6p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
12. Atbildi jautājumus par problēmu risinājumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina, nostiprina zināšanas.
13. Grupē faktus un viedokļus par Brīvības cīņām 1919.g. 1. pusē 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nostiprina prasmi grupēt, zināšanas.
14. 3. tēmas 1. - 3. uzdevumi 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Latvijas valstiskuma atjaunošana. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
15. 3. tēmas 4. un 5. uzdevumi 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Latvijas valstiskuma atjaunošana. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
16. 3. tēmas 6. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2p. Latvijas valstiskuma atjaunošana. Zināšanas par personību nozīmi, devumu.
17. Izvērtē apgalvojumus un secinājumus 3. izziņas līmenis augsta 4p. Palīdz pilnveidot prasmes veidot vispārīgus spriedumus, secinājumus.
18. Izvēlies pareizās atbildes 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē izpratni par Atmodas laika kustību nozīmi, formulējumu precizitāti.
19. Raksturo procesus attēlā I 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina faktu pārzināšanu, prasmi formulēt.
20. Papildini tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Papildina izpratni par procesiem sabiedrībā.
21. Sakārto hronoloģiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Ļauj iegūt pārskatu par notikumu secību.
22. Nosaki notikuma sekas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas par notikumu virzību.
23. Raksturo Baltijas ceļa iekļaušanu UNESCO sarakstā (UNESCO LNK) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina, pārbauda zināšanas, izpratni.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu Citi vidēja 2p. Pilnveido lasītprasmi, papildina zināšanas.
2. Pēti hronikas vēstījumu Citi zema 4p. Sekmē lasītprasmi, vēstures avota pētīšanas prasmi.
3. Atbildi jautājumus par kristianizāciju Citi vidēja 2p. Nostiprina un papildina zināšanas.
4. Papildini tekstu par vietējo cilšu cīņām Citi vidēja 7p. Nostiprina zināšanas, sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
5. Nosaki krustnešu panākumu cēloni Citi vidēja 2p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
6. Atbildi jautājumu par ielām Citi zema 1p. Nosaka izpratni, nostiprina zināšanas.
7. Raksturo reformācijas radītās pārmaiņas latviešiem Citi augsta 3p. Pārbauda, papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēma Krusta karu radītās pārmaiņas Latvijas teritorijā 00:40:00 vidēja 29p. Krusta karu iemesli, norises laiks; ar tēmu saistīti jēdzieni, personības, fakti; notikuma sekas.
2. 2. tēma Latvijas valsts izveidošanās 00:40:00 vidēja 27p. Latvijas valsts izveidošanās cēloņi, norises laiks; ar tēmu saistīti jēdzieni, personības, fakti; notikuma sekas.
3. 3. tēma Latvijas valstiskuma atjaunošana - kā cilvēki varēja tajā piedalīties 00:40:00 vidēja 27p. Latvijas valstiskuma atjaunošanas cēloņi, norises laiks; ar tēmu saistīti jēdzieni, personības, fakti; notikuma sekas.